Oppfylgjingskonferanse: Fjordforvaltning

Dialogkonferanse: Fjordturisme

Nærøyfjorden Verdsarvpark prosjekt Levande Fjord inviterte i oktober 2015 til open dialogkonferanse med tema Fjordturisme. 

 

UNESCO sin intensjon med Verdsarvlista er å nytte den auka  attraksjonskrafta statusen fører med seg til å utvikle næring som bidreg til å styrke verdsarvkvalitetane og forvaltinga av desse. 
Me har som nasjon, region og lokalsamfunn teke på oss eit ansvar for å forvalta verdsarvstausen for Vestnorsk  Fjordlandskap innanfor denne ramma.

 

Aktørar som i si verksemd tek gjennomgripande ansvar for fjordmiljøet bør på ein eigna måte ha fortrinn med omsyn til å assosiere seg med verdsarvstatusen. 

Denne første dialogkonferansen vil konsentrere seg om cruise. Seinare konferansar vil ta føre seg dei andre formene for fjordturisme.

 

Føremål: å skape ein arena for dialog mellom ulike partar som vil samhandle om å forstå nosituasjonen og avdekke utfordringar og finne dei framtidsrettaløysningane for ein berekraftig fjord. 

 

Rapporten frå Dialogkonferans om fjordturisme finn de her. 

 

 

Dialogkonferanse: Cruiseturisme

Nærøyfjorden Verdsarvpark prosjekt Levande Fjord inviterte til open dialogkonferanse med tema CRUISETURISME 28. januar 2015 i Flåm. 

UNESCO sin intensjon med Verdsarvlista er å nytte den auka  attraksjonskrafta statusen fører med seg til å utvikle næring som bidreg til å styrke verdsarvkvalitetane og forvaltinga av desse. 
Me har som nasjon, region og lokalsamfunn teke på oss eit ansvar for å forvalta verdsarvstausen for Vestnorsk  Fjordlandskap innanfor denne ramma.

Aktørar som i si verksemd tek gjennomgripande ansvar for fjordmiljøet bør på ein eigna måte ha fortrinn med omsyn til å assosiere seg med verdsarvstatusen. 

Denne første dialogkonferansen vil konsentrere seg om cruise. Seinare konferansar vil ta føre seg dei andre formene for fjordturisme.

Føremål: å skape ein arena for dialog mellom ulike partar som vil samhandle om å forstå nosituasjonen og avdekke utfordringar og finne dei framtidsrettaløysningane for ein berekraftig fjord. 

Rapporten frå konferansen finn du her: Rapport dialogkonferanse Cruiseturisme. 

SognaVERTKurs

SognaVERT-kurset vart arrangert for fyrste gong i 2014 og var eit samarbeid mellom Nærøyfjorden Verdsarvpark,Visit SognefjordRessurssenteret på Sogn Jord og Hagebrukskule SJH, og verdiskapingsprosjektet Mellom Fjell, fjord og folk i Luster.  Kursa i dag vert drifta gjennom Ressurssenteret ved Sogn Jord- og Hagebruksskule, i samarbeid med Nærøyfjorden Verdsarvpark og Visit Sognefjord. 

Innhald på kursa:

  • «Godt Vertskap», Vertskapet Utvikling Märit Torkelson er ein kursleiar i toppklassen når det kjem til vertskapsrolla.
  • «Geologi, biologi og kulturlandskapet: Verdsarv- og Naturverdiane i Sogn»-  Representantar frå lokal naturforvaltning, Nærøyfjorden Verdsarvpark og Nærøyfjorden Verneområdestyre.
  • «Lokale næringar, attraksjonar og meirsal»- Lokale føredragshaldarar.  
  • Sjølvstudie: Besøk hjå seks einskilde attraksjonar, opplevingar, serveringsstadar, m.m.

Kursa er retta mot tilsette i reiselivsveksemder, men passar òg tilsette i butikkar, kommunetorg, og andre som lever og bur i Sognaregionen.  

På kursa set ein fokus på korleis ein kan skapa ein kultur som brenn for vertskap, og korleis me kan løfte Sogn som ein destinasjon i fellesskap. God kunnskap om det området me bur, lever og ikkje minst arbeidar i er òg viktig, difor har SognaVERTen òg eit fokus på lokalkunnskap innan lokalmat, kultur, natur og historie. Ein viktig del har òg vore at deltakarane og føredragshaldarane får servert lokale smakar. 

 

SognaVERTkurs sommaren 2016. 

13.juni Kveldskurs med Vertskapet AS i Aurland

14. Juni Dagskurs med Vertskapet AS og Lokalkunnskap på Sogn Folkemuseum på Kaupanger. 

20. juni Kveldskurs med tema Lokalkunnskap i Undredal.

Programplakat kan lastast ned her. 

Påmeldinga vert gjort gjennom heimesida til Ressurssenteret-SJH

Sognavertkurs 2015 på Sivle Gard. 

Sognavertkurs 2015 på Sivle Gard. 

 

Bilete frå Kurset i Sogndal 12. juni 2014

Restaureringsplan for Nærøyfjordområdet

Kulturarven tilfører naturlandskapet i Nærøyfjordområdet ein utdjupande kulturell dimensjon, og har i lag med naturkvalitetane bidrege til at området vart tilskrive verdsarvstatus i 2005. Enkeltbygningar og bygningsmiljø er ein viktig del av kulturarven, som kulturhistoriske dokument og som ressurs for verdiskapinga i lokalsamfunna og i regionen. Verdsarvstatusen sette ein ekstra fokus på kulturminneverdiane i dette området, og det vart eit uttalt mål frå styresmaktene si side at ein skulle få utarbeidd ein oppdatert og heilskapeleg oversyn over kva som finst av verneverdige bygningar og bygningsmiljø i verdsarvområdet. Oversynet skulle og seie noko om tilstanden til bygningane og setje opp i prioritert rekkjefølgje, og – om mogleg – seie noko om kostnadene med istandsetjing og potensialet for bruk. Det skulle og bidra til at det vart skapt føresetnader for planmessig og profesjonell ivaretaking av bygningar og bygningsmiljø som del av verdsarven, og at eigarar og forvaltarar skulle få eit auka medvit over dei bygningsmessige verdiane dei sit på.

På bakgrunn av dette sette Nærøyfjorden Verdsarvpark i 2010 i gang eit arbeid med ein restaureringsplan for Nærøyfjordområdet. Prosjektet var eit resultat av ein lengre prosess med drøftingar der både Sogn og Fjordane fylkeskommune, Verdsarvrådet, Nærøyfjorden Verdsarvpark, Hordaland fylkeskommune og Riksantikvaren var involvert. Prosjektet var også tufta på målsetjingar for forvaltninga av Nærøyfjordområdet i henhold til forvaltningsplanen som Fylkesmannen har utarbeidd for området, og vart samkøyrd med verdsarvkommunane sine eigne Kulturminneplanar. Nærøyfjorden Verdsarvpark leigde inn arkitekt Jarle Sandvik som prosjektleiar for restaureringsplanen. Han hadde hovudansvaret for kartleggingsarbeidet og skrivinga av planen, med støtte frå parkadminstrasjonen ved parkforvalter for kulturminne og formidling, Gry Mørk, som fungerte som sekretær og koordinator for prosjektet. Vurdering av verneverdiene til bygningane og bygningsmiljøa og prioritering mellom desse var det styringsgruppa som sto for, i lag med verdsarvkommunane og Fylkesmannen i Sogn og Fjordane og Hordaland. Styringsgruppa var samansett av Sogn og Fjordane og Hordaland fylkeskommunar, Riksantikvaren og parkadministrasjonen. Det vart også høve for eigarer og andre interessepartar å kome med innspel til innhaldet i planen. Det vart organiserte fleire opne informasjonsmøter når arbeidet med planen vart starta opp og planen vart og lagt ut til offentleg gjennomsyn og sendt på høyring. Arbeidet med restaureringsplanen for Nærøyfjordområdet vart finansiert med hjelp av statlege midlar frå ordninga Tilskot til kulturminne på verdsarvlista.

Restaureringsplanen for Nærøyfjordområdet vart ferdigstilt i 2014. Slik den ligg føre i dag så omtaler den verneverdige bygningar, bygningsmiljø og teknisk-industrielle kulturminne innafor verdsarvområdet sine grenser. Planen synleggjer vernekriteriar, tilstand/ tiltak og i nokre tilfelle kostnader knytt til istandsetjing. Den skisserer i nokre tilfelle og moglegheiter for bruk, og gjev ein oversyn over viktige tilskotsordningar for bygningsverntiltak og nyttige råd og tips for ulike fasar av arbeid med restaureringsprosjekt. Planen er laga slik at den skal ha nytteverdi for eigarar og forvaltarar av verneverdige bygningar og bygningsmiljø, samtidig som den skal fungere som eit rettleiande dokument i ulike samanhengar for forvaltninga.

Restaureringsplan for Nærøyfjordområdet  

Notatet frå bygdemøta om restaureringsplanen hausten 2011 finn du her.

Foredraget «Kva er verneverdige bygningar?» av Arlen S. Bidne, rådgjevar ved Kulturavdelinga i Sogn og Fjordane fylkeskommune, finn du her.

Les om våre partnarar