Signering av samarbeidsavtale

Bak frå venstre: Ingrid Dixon, Glacier Bay National Park Service (GLNPS), Scott Gende, GLNPS, Katrin Blomvik, Vestnorsk fjordlandskap (VNF), Erling Oppheim,VNF og Leif Inge Underdal, VNF. Framme frå venstre ved bordet: Superintendent Philip Hooge, GLNPS, og Arne Sandnes, leiar av Verdsarvrådet.  Foto:UNESCO/ Daniel Correia.

Bak frå venstre: Ingrid Dixon, Glacier Bay National Park Service (GLNPS), Scott Gende, GLNPS, Katrin Blomvik, Vestnorsk fjordlandskap (VNF), Erling Oppheim,VNF og Leif Inge Underdal, VNF. Framme frå venstre ved bordet: Superintendent Philip Hooge, GLNPS, og Arne Sandnes, leiar av Verdsarvrådet.

Foto:UNESCO/ Daniel Correia.

Signering av samarbeidsavtale mellom verdsarvområda Glacier Bay National Park, Alaska, og Vestnorsk fjordlandskap, Norge.

Fjord- og verdsarvområda Glacier Bay, Alaska, ved National Park Service og Vestnorsk fjordlandskap ved Verdsarvrådet, signerte laurdag 7. september ei felles samarbeidsavtale framfor Lamplughbreen.

« Det er virkelig ei historisk stor hending at desse unike verdsarvområda no formelt styrkjer samarbeidet med føremål ivareta og utvikle dei framifrå flottaste fjordlandskapa på kloden», melder leiar av Verdsarvrådet Arne Sandnes.

Samarbeidsavtala er resultat av ein prosess som starta etter ei oppmoding frå UNESCO sitt Verdsarvsenter i Paris og fyrste innleiande kontakt i 2010. Denne kontakten la igjen grunnlaget for ei vitjing frå Glacier Bay til Geirangerfjordområdet og Nærøyfjordområdet i 2015 og med påfylgjande vitjing frå Vestnorsk fjordlandskap i 2016. Sistnemnde var sterkt motiverande for Verdsarvrådet sitt pådriv mot nasjonale styremakter og Sjøfartsdirektoratet for ei betre forvaltning av verdsarvfjordane. Dette har så langt har resultert i eit regelverk som strengare regulerer utslepp til sjø og luft frå m.a. cruiseskipa.

I tillegg til eit mål om betre styring av cruiseindustrien i ei miljø- og berekraftig retning har samarbeidsavtalen ambisjon om å styrke forvaltninga av verdsarvfjordane gjennom utveksling av kunnskap og røynsler knytt til m.a. formidling/ interpretasjon, involvering av barn og unge samt lokalsamfunnsutvikling/ samarbeid mellom ei rekkje ulike aktørar.

Kontaktinfo:

- Arne Sandnes, leiar Verdsarvrådet for Vestnorsk fjordlandskap,

arne.sandnes@norddal.kommune.no tlf: +47 976 69 990.

- Erling Oppheim, verdsarvsekr., erling@naroyfjorden.no, tlf: +47 95 17 25 95.

- Katrin Blomvik, verdsarvsekr., katrin@verdsarvfjord.no , tlf. +47 95 42 73 90.

Superintendent Philip Hooge, GLNPS, og Arne Sandnes, leiar av Verdsarvrådet.  Foto: UNESCO/ Daniel Correia

Superintendent Philip Hooge, GLNPS, og Arne Sandnes, leiar av Verdsarvrådet.

Foto: UNESCO/ Daniel Correia

Strandryddedag 2019

58616497_2346329902252168_6864615223827890176_n.jpg

Etter ein flott dugnad i fjor, visste me at desse dagane kom til å bli bra! Me hadde fått positiv respons også dette året, og ambisjonane var auka - no ville me rydde endå fleire område!

Torsdag 25.april var store og små klare til å gå ut i Verdsarven og rydde søppel i Aurland kommune. Me fekk særs god hjelp av Aurland barne- og ungdomsskule og Flåm skule, og ikkje minst mange av partnarane av Parken som mellom anna hjalp til med å forflytte dei flinke hendene!

Fredag 26.april var det Vik kommune som stod for tur og Fresvik og Feios sine skular som rydda - flott innsats og godt humør! Me som var med frå Nærøyfjorden Verdsarvpark hadde ein flott dag med små og store som var positive og engasjerte - tusen takk for ein kjempeinnsats!

Me ynskjer å takke alle som bidrog til ein slik stor dugnad - det er flott at de stiller opp! Det er berre på denne måten me kan få gjort ein så grundig jobb. Og så vonar me å sjå alle saman til neste år igjen!

Me har samla litt bilete som fortel om innsatsen:

Og du? Det er lov å plukke med seg det søppelet du finn - kvar dag :) Ha ein strålande vår!

Kontordagar i Verdsarven - april 2019

20190211_142347.jpg

Me som arbeider i Verdsarvparken kjem på besøk til kommunane som femner verdsarven vår.  Det er viktig for oss å ha kontakt både med kommuneadministrasjon og andre samarbeidspartar. Me vonar du vil ta kontakt med oss dersom du har noko på hjarta, eller berre vil helse på oss denne dagen.

Om du ynskjer å avtale møte, så kan du kontakte oss på epost eller telefon - all informasjon finn du her:

KONTAKTINFORMASJON

Voss besøker me tysdag 9.april, og du finn oss på Rådhuset denne dagen.

Lærdal besøker me onsdag 10.april og du finn oss på Rådhuset denne dagen

Vik besøker me torsdag 11.april og du finn oss på Blix hotell denne dagen

Me vonar de vil nytte høve til å snakke med oss!

Nye miljøkrav skal redusere forureininga i verdsarvfjordane

Foto: Ø.Heen

Foto: Ø.Heen

Sjøfartsdirektoratet har i dag sendt ut ei pressemelding om innføring av nytt og strengare regelverk for skipsfarten i verdsarvfjordane.

* «Det er svært gledeleg at Sjøfartsdirektoratet no iverksetter sitt regelverk for å bli kvitt forureininga frå sjøfarten i verdsarvfjordane. Dette har vore ei sak vi har arbeidd for i lang tid og det er difor ekstra gledeleg at dagen no er komen for at det nye regelverket trer i kraft, dette er ein historisk viktig dag for eit betre miljø i verdsarvfjordane», - utroper ein entusiastisk leiar for Verdsarvrådet Arne Sandes.

Frå 1. mars gjeld nye miljøkrav for utslepp til luft, kloakk og gråvatn i verdsarvfjordane Nærøyfjorden, Aurlandsfjorden, Geirangerfjorden, Sunnylvsfjorden og Tafjorden. Krava er utarbeidd av Sjøfartsdirektoratet på oppdrag frå Klima- og miljødepartementet. Vidare blir det gradvis strengare krav til utslepp av NOx og strengare regulering av bruk av eksosvaskesystem. Det kjem også krav om ein miljøinstruks for kvart enkelt skip og forbod mot forbrenning av avfall om bord. Utslepp av svovel skal følgja internasjonale krav i alle verdsarvfjordane.

Gjennom miljøkartleggingar utført av Sjøfartsdirektoratet dei siste par åra er det avdekka store utslepp frå skip i verdsarvfjordane, særskild i sommarsesongen. Det er difor heilt avgjerande at nye miljøkrav vert innført for å redusera utsleppa. Verdsarvrådet for Vestnorsk fjordlandskap helsar strengare regulering i verdsarvfjordane velkommen. Endringa i regelverket til Sjøfartsdirektoratet er ein stor milepæl for forvaltninga av verdsarvområdet. Det er svært viktig at miljøutsleppa til vatn og luft i dei norske verdsarvfjordane vert kraftig redusert og til slutt heilt eliminert i åra som kjem.

* «Det er vidare svært gledeleg at Sjøfartsdirektoratet kjem til å følgja opp krava gjennom utsleppsmålingar og inspeksjonar om bord på fartøya, overvaking er svært viktig i åra som kjem. Vi forventar ein reduksjon av utsleppa i åra som kjem, noko som både må overvakast og målast», - avsluttar Arne Sandnes.

I Stortingsmelding 35 (2012-13) og 19 (2016-17) heiter det at «Norske verdsarvområde skal utviklast som fyrtårn for den beste natur- og kulturminneforvaltinga». Det nye regelverket for skipsfarten i verdsarvfjordane har allereie resultert i eit nytt oppdrag til Sjøfartsdirektoratet om å greie ut ei utviding av regelverket til ein større del av landet. På denne måten vil ny politikk i verdsarvfjordane kunne danne modell for ny klima- og miljøpolitikk for skipsfarten i Noreg. Dette er fyrtårnspolitikk i praksis.

* «Vi er overtydd om at verdsarvfjordane og Norge kan ta ein internasjonal posisjon som pådrivarar i ei maritim klima- og miljøvenleg utvikling. Dette handlar ikkje berre om strengare regulering, men òg om å skape eit nytt rom for utvikling», avsluttar Hans Erik Ringkjøb, nestleiar av Verdsarvrådet for Vestnorsk fjordlandskap.

Kontaktinfo: Arne Sandnes, leiar Verdsarvrådet for Vestnorsk fjordlandskap, arne.sandnes@norddal.kommune.no Tlf: 976 69 990.

Hans Erik Ringkjøb, nestleiar Verdsarvrådet for Vestnorsk fjordlandskap, Hans.Erik.Ringkjob@voss.kommune.no Tlf: 971 38 720.

Kontordagar i verdsarven!

Frå venstre: Bengt Erlend Skjerdal, Gro Nesse-Bremer, Gry Mørk, Erling Oppheim og Snædis L.Bjarnadottir

Frå venstre: Bengt Erlend Skjerdal, Gro Nesse-Bremer, Gry Mørk, Erling Oppheim og Snædis L.Bjarnadottir

Me som arbeider i Verdsarvparken ynskjer å kome på besøk til kommunane som femner verdsarven vår.  Det er viktig for oss å ha kontakt både med kommuneadministrasjon og andre samarbeidspartar. Me vonar du vil ta kontakt med oss dersom du har noko på hjarta, eller berre vil helse på oss denne dagen. Alle 5 som er tilsette i parkorganisasjonen vil vere tilstades.

Om du ynskjer å avtale møte, så kan du kontakte oss på epost eller telefon - all informasjon finn du her:

KONTAKTINFORMASJON

Voss besøker me tysdag 5.mars, og du finn oss på Rådhuset denne dagen.

Lærdal besøker me onsdag 6.mars og du finn oss på Rådhuset denne dagen

Vik besøker me torsdag 7.mars og du finn oss på Blix hotell denne dagen

Me vonar de vil nytte høve til å snakke med oss!

Aurland naturfond - søknadsfrist 1.mars 2019

Underdal.jpg

Nærøyfjorden Verdsarvpark forvaltar Aurland Naturfond som vart etablert i samband med omorganiseringa av Aurland Naturverkstad frå BA-selskap til AS der BA-selskapet vart avvikla. BA-selskapet sine verdiar vart lagt inn i Aurland Naturfond. 

Fondet har til  føremål å gje personar i Aurland høve til erfarings –og kompetanseutvikling  innan naturbruk og tilrettelegging for landskapsoppleving, småskala foredling og produktutvikling, natur- og landskapsformidling.

Fondet skal i utgangspunktet fordelast gjennom årlege søknadar/ ubetalingar over ein periode på 20 år; noko som for 2019 tilsvarar om lag kr. 30 300,- .

 Personar med bustadadresse i Aurland kommune kan søkje om midlar frå fondet.

Midlane kan nyttast til ma. kurs, studiereiser, eller opphald i samband med opplæring. Omsøkt aktivitet eller tiltak skal inngå i ein plan for etablering eller vidareutvikling av eiga bedrift/ næring. Det vert ikkje stilt krav om særskild eigendel.

Det kan og søkjast midlar til nettverksbygging, gjennomføring av seminar og liknande arrangement som vert halde i Aurland kommune og som er berekna på kompetanseutvikling i natur- og kulturbaserte næringar.

Søkjarar som får tilsegn om midlar pliktar å levere rapport frå aktiviteten/ tiltaket innan 3 månader etter at det er avslutta. 

Verdsarvparken sitt arbeidsutval er fondsstyre for Aurland Naturfond.

Vedtekter for fondet finn De her: www.naroyfjorden.no/aurland-naturfond

Nærare informasjon ordninga få De ved å ta kontakt med dagleg leiar på tlf. 95 17 25 95 eller e-post erling@naroyfjorden.no

Søknad vert å sende innan 1. mars 2019 til Nærøyfjorden Verdsarvpark, Helabrotet 2A,  5745 Aurland eller pr. e-post til post@naroyfjorden.no .

Invitasjon til opne dialogmøte om nye Vestland fylke

Inv-vestland-fylke-møte.png

Fylkesordførarane inviterer til  fem opne dialogmøte om viktige vegval for nye Vestland fylkeskommune.

Dei ynskjer å få fram  utfordringar for berekraftig utvikling i fylket som lekk i arbeidet med  ein ny utviklingsplan. (Regional planstrategi 2020-2024)

4. februar – Bergen, Amalie Skram vgs, møterom Hans Tank

6. februar – Voss, Voss vgs, Skulstadmoen, auditoriet

7. februar – Gulen, Sløvåg, Vidsyn hotell

26. mars – Førde, Øyrane vgs

29. april – Leirvik, Stord vgs, Saghaugen, konsertsalen

Tid for alle møta: Kl. 17.00 - ca 20.00. Kaffi og ein matbit frå 16.30.

Meir detaljert informasjon om møta finn du her: Invitasjon til opne dialogmøte om nye Vestland fylke

Følg med på oppdateringar på  www.vlfk.no. Der finn det også rapport med statistikk og  omtale av utviklingstrekk i eit samla Vestland fylke.

Open helg på Styvi 15-16 juni 2019
20160613_115848.jpg

Bli med og opplev Styvi, Kongevegen og Nærøyfjorden på den finaste tida på året!
Me byr på guida tur på Kongevegen, ope gardsmuseum, servering i kafeen på kaia og andre aktivitetar for både vaksne og born denne helga.

Kl. 10.30 - 15.30 begge dagar
Nærare program og informasjon om transportmoglegheiter vert kunngjort innan 01. mars.

NB:
- Den guida turen på Kongevegen vert arrangert søndagen 16. juni og det vert påmelding til turen.
- Ein må ta med kontantar ved kjøp av mat og drikke i kafeen.

Kontaktperson:
Nærøyfjorden Verdsarvpark v/ parkforvaltar Gry Mørk
E-post: gry@naroyfjorden.no
Tlf.: 95 14 14 38

Arrangørar:
Nærøyfjorden Verdsarvpark
Nærøyfjorden verneområdestyre
Familien Hov, grunneigar

Aurlandsprisen 2018 til Leif Inge Underdal

Leiar i Omsorg, oppvekst og kultur Monica Finden, prisvinnar Leif Inge Underdal og ordførar Noralv Distad

Leiar i Omsorg, oppvekst og kultur Monica Finden, prisvinnar Leif Inge Underdal og ordførar Noralv Distad

Under kommunestyremøtet torsdag 13.desember vart Leif Inge Underdal heidra med Aurlandsprisen 2018.

Leif Inge var styremedlem i Verdsarvparken frå 2012 til 2018. Han er ein engasjert og talefør kar som har lagt ned mykje tid og krefter for sakene han har vore oppteken av, for menneska rundt seg og for bygdene han lever i.

Merittlista til kulturarbeidaren Leif Inge Underdal er lang og innhaldsrik. Den syner tydeleg at han har hatt eit brennande engasjement for kultur og fellesskap.

Me gratulerer Leif Inge med prisen!

Du kan lese meir om Leif Inge sitt engasjement og mangeårige arbeid her: https://aurland.custompublish.com/aurlandsprisen-2018-er-tildelt-leif-inge-underdal.6174311-155908.html?fbclid=IwAR3ydv9bWqtjM9BHylt8y9A-VZGovS9DZzA9cTqFqkzEZSFbvnXcOZ_A4cM

Jubel hjå Norske Parker!

Frå venstre: Kjell Mongstad, Sognefjorden Kystpark Jørand Ødegård Lunde, Valdres Natur- og kulturpark. Tore Storehaug, Krf. Ketil Kjenseth, Venstre Trude Søilen, Sognefjorden Kystpark Kristian Botten Pedersen, Finnskogen Natur- og kulturpark. Herdis Bragelien, Finnskogen Natur & kulturpark. Kristian Bjørnstad, Norske Parker Erling Oppheim, Nærøyfjorden Verdsarvpark, Aurland. Eivind Brenna, Valdres Natur- og kulturpark.

Frå venstre: Kjell Mongstad, Sognefjorden Kystpark Jørand Ødegård Lunde, Valdres Natur- og kulturpark. Tore Storehaug, Krf. Ketil Kjenseth, Venstre Trude Søilen, Sognefjorden Kystpark Kristian Botten Pedersen, Finnskogen Natur- og kulturpark. Herdis Bragelien, Finnskogen Natur & kulturpark. Kristian Bjørnstad, Norske Parker Erling Oppheim, Nærøyfjorden Verdsarvpark, Aurland. Eivind Brenna, Valdres Natur- og kulturpark.

Nærøyfjorden Verdsarvpark er inne på statsbudsjettet gjennom organisasjonen Norske Parker.

Idag (29.11.18) var det jubel på Stortinget. Statsbudsjettavtalen mellom Krf og regjeringa fekk på plass 5 millioner kr på budsjettet for 2019.

-Dette er eit stort gjennomslag for dei 9 norske regionalparkene, seier styreleiar Eivind Brenna i Norske Parker. Frå Varanger i nord til Telmarkskanalen i sør, frå Finnskogen i aust til Solund i vest. Mellom her ligg Nærøyfjorden, Valdres, Haldenkanalen, Vefsna og Okstindan. Alle desse områda har valgt Regionalpark som samarbeidsplattform for privat og offentlig samarbeid om ivaretaking og utvikling på grunnlag av lokale ressursar.

-I 15 år har vi jobba for at regionalparkane skal bli anerkjent av statlige myndigheter og nå kommer det endelig, sier Brenna.

-For Nærøyfjorden Verdsarvpark betyr det svært mykje at ein no har ein nasjonal aksept og økonomisk støtte for det langsiktige arbeidet som vert utført gjennom både parkorganisasjonen og park – og partnarsamarbeidet. Det vil utan tvil gje eit betre fundament for å halde fram med satsingar og tiltak som fremjar og støttar opp under både utvikling og ivaretaking i Verdsarvparken, seiar dagleg leiar Erling Oppheim.

På Stortinget møtte representantene for parkane representantene Kjell Storehaug fra Krf i Sogn og Fjordane og Ketil Kjenseth fra Venstre i Oppland. Det blei mange gode ord frå parkane om gjennomslaget i budsjettet. Vi fekk og ei klar oppmoding frå stortingsrepresentantene om å fokusere på bærekraftprosjekt i parkane.

Kontakt: Nærøyfjorden Verdsarvpark v/ dagleg leiar Erling Oppheim, 95 17 25 95.

SJH vart "Årets formidlar" under Matprisen 2018!

fra-v.-elin-og-gry-tar-imot-pris-560x420.jpg

Sogn jord- og hagebruksskule fekk prisen som Årets formidlar under arrangmentet Matprisen 2018 i går. Me gratulerer så mykje!

Du kan lese meir her


Om arrangementet:

Matprisen blei etablert i 2014 av ØQ – Økologisk mat i storhusholdninger og DebioInfo. Til grunn for Matprisen ligg konseptet Et bærekraftig måltid, og gjennom både prisutdeling og seminar skal vi hedra enkeltmennesker og verksemder som bryr seg. Mennesker som set økologi og bærekraft i fokus, og som bidreg til at det serverast fleire bærekraftige måltid. Matprisen er ein hyllest til bønder, produsentar, kokkar og formidlere som tenkjer bærekraft og miljø når de jobbar med mat.Tilskotsordningar for 2019

verdsarvtur2.jpg

Miljøstyresmaktene set årleg i verk ei rekkje tiltak for å betre miljøtilstanden i Noreg. Det er oppnådd mykje i det nasjonale miljøvernarbeidet, men ein står framleis overfor betydelege utfordringar. 

For å lykkast i arbeidet må styresmaktene samarbeide med andre aktørar. Medverknad frå stat og kommune, private verksemder, organisasjonar og einskildpersonar må til om ein skal løyse klima- og miljøutfordringane. For å stimulere til ein slik brei medverknad gir Klima- og miljødepartementet tilskot til ulike tiltak som blir sette i verk av organisasjonar, private verksemder, kommunar og privatpersonar. Rundskrivet gir orientering om departementet sine tilskotsordningar som er opne for søknad frå desse. 

Rundskrivet omtalar kriterium for tildeling, krav til søknaden, søknadsfristar o.a. som gjeld for den einskilde tilskotsordninga. Nærare råd og rettleiing kan ein få ved å kontakte Fylkesmannen, fylkeskommunen, Riksantikvaren, Sametinget eller Miljødirektoratet.

Her finn du informasjon om dei ulike ordningane:

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/tilskotsordningar-for-2019/id2617955/

Innspel til Handlingsplan 2019

undredalselvi-i-botn.jpg

Nærøyfjorden Verdsarvpark sin årlege handlings- og tiltaksplan er eit resultat av ein prosess som involverer partnarane, stiftarane  (kommunane og fylkeskommunen,) parken sitt arbeidsutval og styre samt tilsette i parkorganisasjonen. 

Gjennom dette arbeidet konkretiserer parkorg./ parksamarbeidet prioriterte tiltak og handlingar i samsvar med dei langsiktige og overordna satsingsområda slik dei er omtalt i Parkplanen:

-SKAPE NÆRING OG KULTUR.

- TA VARE PÅ NATURARV OG MILJØ.

- TA VARE PÅ KULTURARV.

I samband med utarbeiding av Handlingsplanen for 2019 vert det no opna for innspel på satsingar, prosjekt, tiltak, aktivitetar/ arrangement mv. for gjennomføring komande år. 

Nytt vedlagt skjema ved innsending til anten: Nærøyfjorden Verdsarvpark, Helabrotet 2A, 5745 Aurland eller post@naroyfjorden.no

Skjema og retningsliner finn du og Her: http://www.naroyfjorden.no/styringsdokument/

Frist for innsending er sett til tysdag  20. november 2018.  

Utkast til handlingsplan vert etter dette sendt på ei kort høyring til partnarane/ stiftarane  før vidare  handsaming i  Parken sitt arbeidsutval og endeleg godkjenning/vedtak i Parkstyret.   

Sjå òg gjerne innom heimesidene våre:  http://www.naroyfjorden.no/styringsdokument/ kor De  finn nærare omtale av både Parkplanen og Handlingsplanen. 

Ved evt. spørsmål  ta gjerne kontakt med ein av oss i Parkorganisasjonen. 

Les om våre partnarar