Aurlandsprisen 2018 til Leif Inge Underdal

Leiar i Omsorg, oppvekst og kultur Monica Finden, prisvinnar Leif Inge Underdal og ordførar Noralv Distad

Leiar i Omsorg, oppvekst og kultur Monica Finden, prisvinnar Leif Inge Underdal og ordførar Noralv Distad

Under kommunestyremøtet torsdag 13.desember vart Leif Inge Underdal heidra med Aurlandsprisen 2018.

Leif Inge var styremedlem i Verdsarvparken frå 2012 til 2018. Han er ein engasjert og talefør kar som har lagt ned mykje tid og krefter for sakene han har vore oppteken av, for menneska rundt seg og for bygdene han lever i.

Merittlista til kulturarbeidaren Leif Inge Underdal er lang og innhaldsrik. Den syner tydeleg at han har hatt eit brennande engasjement for kultur og fellesskap.

Me gratulerer Leif Inge med prisen!

Du kan lese meir om Leif Inge sitt engasjement og mangeårige arbeid her: https://aurland.custompublish.com/aurlandsprisen-2018-er-tildelt-leif-inge-underdal.6174311-155908.html?fbclid=IwAR3ydv9bWqtjM9BHylt8y9A-VZGovS9DZzA9cTqFqkzEZSFbvnXcOZ_A4cM

Jubel hjå Norske Parker!

Frå venstre: Kjell Mongstad, Sognefjorden Kystpark Jørand Ødegård Lunde, Valdres Natur- og kulturpark. Tore Storehaug, Krf. Ketil Kjenseth, Venstre Trude Søilen, Sognefjorden Kystpark Kristian Botten Pedersen, Finnskogen Natur- og kulturpark. Herdis Bragelien, Finnskogen Natur & kulturpark. Kristian Bjørnstad, Norske Parker Erling Oppheim, Nærøyfjorden Verdsarvpark, Aurland. Eivind Brenna, Valdres Natur- og kulturpark.

Frå venstre: Kjell Mongstad, Sognefjorden Kystpark Jørand Ødegård Lunde, Valdres Natur- og kulturpark. Tore Storehaug, Krf. Ketil Kjenseth, Venstre Trude Søilen, Sognefjorden Kystpark Kristian Botten Pedersen, Finnskogen Natur- og kulturpark. Herdis Bragelien, Finnskogen Natur & kulturpark. Kristian Bjørnstad, Norske Parker Erling Oppheim, Nærøyfjorden Verdsarvpark, Aurland. Eivind Brenna, Valdres Natur- og kulturpark.

Nærøyfjorden Verdsarvpark er inne på statsbudsjettet gjennom organisasjonen Norske Parker.

Idag (29.11.18) var det jubel på Stortinget. Statsbudsjettavtalen mellom Krf og regjeringa fekk på plass 5 millioner kr på budsjettet for 2019.

-Dette er eit stort gjennomslag for dei 9 norske regionalparkene, seier styreleiar Eivind Brenna i Norske Parker. Frå Varanger i nord til Telmarkskanalen i sør, frå Finnskogen i aust til Solund i vest. Mellom her ligg Nærøyfjorden, Valdres, Haldenkanalen, Vefsna og Okstindan. Alle desse områda har valgt Regionalpark som samarbeidsplattform for privat og offentlig samarbeid om ivaretaking og utvikling på grunnlag av lokale ressursar.

-I 15 år har vi jobba for at regionalparkane skal bli anerkjent av statlige myndigheter og nå kommer det endelig, sier Brenna.

-For Nærøyfjorden Verdsarvpark betyr det svært mykje at ein no har ein nasjonal aksept og økonomisk støtte for det langsiktige arbeidet som vert utført gjennom både parkorganisasjonen og park – og partnarsamarbeidet. Det vil utan tvil gje eit betre fundament for å halde fram med satsingar og tiltak som fremjar og støttar opp under både utvikling og ivaretaking i Verdsarvparken, seiar dagleg leiar Erling Oppheim.

På Stortinget møtte representantene for parkane representantene Kjell Storehaug fra Krf i Sogn og Fjordane og Ketil Kjenseth fra Venstre i Oppland. Det blei mange gode ord frå parkane om gjennomslaget i budsjettet. Vi fekk og ei klar oppmoding frå stortingsrepresentantene om å fokusere på bærekraftprosjekt i parkane.

Kontakt: Nærøyfjorden Verdsarvpark v/ dagleg leiar Erling Oppheim, 95 17 25 95.

SJH vart "Årets formidlar" under Matprisen 2018!

fra-v.-elin-og-gry-tar-imot-pris-560x420.jpg

Sogn jord- og hagebruksskule fekk prisen som Årets formidlar under arrangmentet Matprisen 2018 i går. Me gratulerer så mykje!

Du kan lese meir her


Om arrangementet:

Matprisen blei etablert i 2014 av ØQ – Økologisk mat i storhusholdninger og DebioInfo. Til grunn for Matprisen ligg konseptet Et bærekraftig måltid, og gjennom både prisutdeling og seminar skal vi hedra enkeltmennesker og verksemder som bryr seg. Mennesker som set økologi og bærekraft i fokus, og som bidreg til at det serverast fleire bærekraftige måltid. Matprisen er ein hyllest til bønder, produsentar, kokkar og formidlere som tenkjer bærekraft og miljø når de jobbar med mat.Tilskotsordningar for 2019

verdsarvtur2.jpg

Miljøstyresmaktene set årleg i verk ei rekkje tiltak for å betre miljøtilstanden i Noreg. Det er oppnådd mykje i det nasjonale miljøvernarbeidet, men ein står framleis overfor betydelege utfordringar. 

For å lykkast i arbeidet må styresmaktene samarbeide med andre aktørar. Medverknad frå stat og kommune, private verksemder, organisasjonar og einskildpersonar må til om ein skal løyse klima- og miljøutfordringane. For å stimulere til ein slik brei medverknad gir Klima- og miljødepartementet tilskot til ulike tiltak som blir sette i verk av organisasjonar, private verksemder, kommunar og privatpersonar. Rundskrivet gir orientering om departementet sine tilskotsordningar som er opne for søknad frå desse. 

Rundskrivet omtalar kriterium for tildeling, krav til søknaden, søknadsfristar o.a. som gjeld for den einskilde tilskotsordninga. Nærare råd og rettleiing kan ein få ved å kontakte Fylkesmannen, fylkeskommunen, Riksantikvaren, Sametinget eller Miljødirektoratet.

Her finn du informasjon om dei ulike ordningane:

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/tilskotsordningar-for-2019/id2617955/

Innspel til Handlingsplan 2019

undredalselvi-i-botn.jpg

Nærøyfjorden Verdsarvpark sin årlege handlings- og tiltaksplan er eit resultat av ein prosess som involverer partnarane, stiftarane  (kommunane og fylkeskommunen,) parken sitt arbeidsutval og styre samt tilsette i parkorganisasjonen. 

Gjennom dette arbeidet konkretiserer parkorg./ parksamarbeidet prioriterte tiltak og handlingar i samsvar med dei langsiktige og overordna satsingsområda slik dei er omtalt i Parkplanen:

-SKAPE NÆRING OG KULTUR.

- TA VARE PÅ NATURARV OG MILJØ.

- TA VARE PÅ KULTURARV.

I samband med utarbeiding av Handlingsplanen for 2019 vert det no opna for innspel på satsingar, prosjekt, tiltak, aktivitetar/ arrangement mv. for gjennomføring komande år. 

Nytt vedlagt skjema ved innsending til anten: Nærøyfjorden Verdsarvpark, Helabrotet 2A, 5745 Aurland eller post@naroyfjorden.no

Skjema og retningsliner finn du og Her: http://www.naroyfjorden.no/styringsdokument/

Frist for innsending er sett til tysdag  20. november 2018.  

Utkast til handlingsplan vert etter dette sendt på ei kort høyring til partnarane/ stiftarane  før vidare  handsaming i  Parken sitt arbeidsutval og endeleg godkjenning/vedtak i Parkstyret.   

Sjå òg gjerne innom heimesidene våre:  http://www.naroyfjorden.no/styringsdokument/ kor De  finn nærare omtale av både Parkplanen og Handlingsplanen. 

Ved evt. spørsmål  ta gjerne kontakt med ein av oss i Parkorganisasjonen. 

Midlar til restaurering

(Foto: Stabbur på Vangsgaarden før og etter istandsetjing.)

Har du ei bygning eller eit anna kulturminne som du ynskjer å få sett i stand?

Verdsarvparken kan bistå deg i dette gjennom gratis råd og rettleiing, organisering av møte og synfaring, og hjelp til å søkje om økonomiske midlar til prosjektet.
Fristen for å søkje midlar til kulturminneprosjekt i verdsarvområdet nærmar seg, den er 01. desember.
Norsk Kulturminnefond og Stiftelsen UNI tek imot søknader heile året. 
Fristen for å søkje SMIL-midlar kan variere frå kommune til kommune.
Elles finst der også andre ordningar å søkje om midlar frå.

Ta gjerne kontakt med oss om du vil ha hjelp til ditt prosjekt!
Pressemelding frå Verdsarvrådet

MSC Meraviglia (skip sjøsett 2016), 16. juli 2018 Geirangerfjorden

MSC Meraviglia (skip sjøsett 2016), 16. juli 2018 Geirangerfjorden

Vestnorsk fjordlandskap representert ved Geirangerfjorden- og Nærøyfjorden med omland vart i 2005 innskriven på UNESCO si liste over verdas natur- og kulturarv. Verdsarvrådet for Vestnorsk fjordlandskap har som si fremste oppgåve å arbeide for å ivareta og fremje verdsarvstatusen tildelt Geirangerfjord- og Nærøyfjordområdet i fellesskap.

Forureininga i verdsarvfjordane må bort

Verdsarvrådet for Vestnorsk fjordlandskap helsar strengare regulering i verdsarvfjordane velkommen. Endringa i regelverket til Sjøfartsdirektoratet for ferdsel i verdsarvfjordane er ein milepæl for forvaltninga av verdsarvområdet. Det er svært viktig at miljøutsleppa til vatn og luft i dei norske verdsarvfjordane vert kraftig redusert og til slutt heilt eliminert i åra som kjem.

Verdsarvstatusen er ei nasjonal forplikting til det internasjonale samfunn og framtidige generasjonar. Det kviler store forventningar til at Noreg skjøttar dette ansvaret på ein framifrå måte. Heilt sidan inskripsjonen av naturarven Vestnorsk fjordlandskap i 2005, så har forureiningssaka vore på agendaen i Verdsarvrådet frå første stund. Det vart tidleg avdekka svakheiter ved den norske forvaltningsmodellen for verdsarvfjordane. Ei strengare regulering av verdsarvfjordane er difor heilt naudsynt for å få bukt med forureininga, for å sikre verdsarvstatusen, folkehelsa til lokalbefolkninga og ei berekraftig utvikling av lokalsamfunna og lokalt næringsliv kring desse verdskjende fjordane.

Verdsarvrådet ynskjer særreglar for verdsarvfjordane for å unngå at verdsarvstatusen vert truga. Ingen andre fjordar i Noreg er innskrivne på UNESCO si liste over verdas natur- og kulturarv, ei heller er andre fjordar så truga av forureining og omdømmesvekking som vårt fjordlandskap. Dette fordrar difor heilt særskilde tiltak og det hastar med å rydde opp. I Stortingsmelding 35 (2012-13) og 19 (2016-17) heiter det at «Norske verdsarvområde skal utviklast som fyrtårn for den beste natur- og kulturminneforvaltinga».

- Det er verdt å merke seg at den internasjonale cruisenæringa må møte strengare miljøkrav andre stader på kloden. Etter nok ein sommar med blårøyk og store nasjonale medieoppslag i saka, så er vi på overtid med å innføre ei innskjerping av regelverket for verdsarvfjordane. Vi set all vår lit til at Sjøfartsdirektoratet ryddar opp i forureininga ein gong for alle, avsluttar ein engasjert leiar i Verdsarvrådet Arne Sandnes.

- Vi er overtydd om at verdsarvfjordane og Norge kan ta ein internasjonal posisjon som pådrivarar i ei maritim klima- og miljøvenleg utvikling. Dette handlar ikkje berre om strengare regulering, men òg om å skape eit nytt rom for utvikling, avsluttar Hans Erik Ringkjøb, nestleiar av Verdsarvrådet for Vestnorsk fjordlandskap.

Kontaktinfo: Arne Sandnes, leiar Verdsarvrådet for Vestnorsk fjordlandskap, arne.sandnes@norddal.kommune.no Tlf: 976 69 990.

Hans Erik Ringkjøb, nestleiar Verdsarvrådet for Vestnorsk fjordlandskap, Hans.Erik.Ringkjob@voss.kommune.no Tlf: 971 38 720.

Ope informasjonsmøte

cruiseskip-i-fjord.jpg

Tema: Framlegg frå Sjøfartsdirektoratet til forskrift som regulerer utslepp til luft og sjø i verdsarvfjordane.
Tid og stad: Onsdag 22. august 2018 kl. 17.00 i kommunestyresalen Aurland Rådhus.

Innleiingar ved:
Bjørn Pedersen, Avdelingsdirektør i Sjøfartsdirektoratet
Jan Paulsen, seniorrådgjevar skipsfart i Bellona
Tor Johan Pedersen, fagansvarleg cruise i Innovasjon Norge

Vel møtt !

http://www.aurland.kommune.no/?cat=155908&id=6136885

Sjøfartsdirektoratet

Høyring - forslag til forskrift om endring av forskrift om miljømessig sikkerheit for skip og flyttare innretningar

Foto:Erling Oppheim

Foto:Erling Oppheim

Sjøfartsdirektoratet sender med dette forslag til forskrift om endring av forskrift om miljømessig sikkerheit for skip og flyttbare innretningar på høyring. Forslaget inneber eigne reguleringar om utslepp til luft og sjø i dei norske verdsarvfjordane. Forslaget inneheld mellom anna svovelkrav som i ECA for heile verdsarvfjordområdet, strengare krav til NOx-utslepp, forbod mot kloakkutslepp, reguleringar om bruk av eksosvaskesystem og krav om ein miljøinstruks.

"Noen av endringene trer i kraft 1. januar 2019, mens andre endringer gjennomføres gradvis over flere år for å gi næringen, lokale myndigheter og andre en realistisk mulighet til å omstille seg og tilpasse seg de nye kravene. Dette vil bidra til at de høye målingene for utslipp til luft og utslipp av kloakk og gråvann til sjø reduseres allerede innen kort tid, mens full effekt av tiltakene rettet mot utslipp til luft først forventes å bli nådd i 2025.  De foreslåtte tiltakene vil bidra til å verne om verdensarvstatusen og samtidig ivareta hensynet til helse og miljø i verdensarvfjordene.

Her kan du laste ned høyringsutkastet: HØYRING

Høringsuttalelser sendes Sjøfartsdirektoratet innen 14. september 2018 til post@sdir.no. Høringen vil også bli lagt ut på Sjøfartsdirektoratets hjemmesider www.sdir.no. "

Konsert på Mjølkeflaten!

527A8092.JPG

Lærdal Musikklag og Lærdal Turlag arrangerte tysdag 29. mai kl 18.00 den etter kvart så tradisjonelle kvelden på Mjølkeflaten. Musikklaget hadde i år bede med seg sine vener i Flåm Musikklag, og det vart musikk av båe musikklaga. Quiz på turen opp – og premiar! Turlaget sytte for servering av kaffe/saft og kaker. 
Det vart ein varm tur opp! Flott konsert - takk til alle som kom!

Fotograf: Jan Chr. Jerving

INTERNASJONAL MERKSEMD

A cruise ship in the West Norwegian Fjords – Geirangerfjord and Nærøyfjord World Heritage site © UNESCO / Hyperthese Productions

A cruise ship in the West Norwegian Fjords – Geirangerfjord and Nærøyfjord World Heritage site © UNESCO / Hyperthese Productions

Det er tydeleg at mange har fått med seg det historiske Stortingsvedtaket som vart gjort i mai. Målet om null-utslepp gjev internasjonal merksemd. Her kan du lese kva UNESCO skriv om saka på sine nettsider:

 

Norwegian parliament adopts zero-emission regulations in World Heritage fjords

Norwegian parliament adopts zero-emission regulations in World Heritage fjords

The Norwegian Parliament has adopted a resolution to halt emissions from cruise ships and ferries in the West Norwegian Fjords – Geirangerfjord and Nærøyfjord World Heritage site by 2026 at the latest. This will make the fjords among the world’s first zero emission zones at sea. The decision is expected to have a positive impact on the local population, transport and tourism, climate and broader fjord environment, as well as the maritime industry.


The starkly dramatic landscapes of Geirangerfjord and Nærøyfjord, inscribed on the World Heritage List in 2005, are exceptional in scale and grandeur in a country of spectacular fjords. Situated in south-western Norway, the fjords are among the world’s longest and deepest, and vary in breadth from just 250 m to 2.5 km wide. Fjord, a word of Norwegian origin, refers to a long, deep inlet of the sea between high cliffs formed by submergence of a glaciated valley.

The property is a popular destination for cruise ships. In 2015, nearly 180 large cruise ships made a port of call at Geiranger, and 132 ships visited Flam (Nærøyfjord). Last year, more than 300.000 cruise passenger visited the World Heritage property, which led to increased traffic and high air pollution and is increasingly considered a health hazard for the local community.

The resolution from the Norwegian Parliament builds on a 2015 decision that required all new ferry tenders to have low or zero emission technology on board of the ships. As a result, more than 60 electrical ferries are expected to go seaborne in Norway over the next few years. 
 

"The Norwegian Parliament has adopted a brave resolution which will have a great positive impact on conserving our UNESCO World Heritage marine site. This will make the fjords the world’s first zero emission zone at sea. It is a brave policy we hope other nations and unique UNESCO World Heritage Marine Sites will adopt so that we, together with all international cruise lines, can protect our Crown Jewels of the Ocean. We invite other marine sites to join us,"  says Katrin Blomvik, director of the Geirangerfjord World Heritage Foundation.

The West Norwegian Fjords – Geirangerfjord and Nærøyfjord is an active member of the Marine World Heritage Network facilitated by the World Heritage Marine Programme. The site is currently working together with other World Heritage marine sites to exchange best practices on reducing the environmental impacts from tourism vehicles.

More information on cruise ship tourism in World Heritage marine sites can be found here.

For ein super dag!

Torsdag 19.april var me klare for RYDDEDAG LANGS FJORDEN. Elevane ved ABU og Flåm skule var klare til innsats, og det same var alle dei gode samarbeidspartnarane våre. Sola gløtta fram og me sette igang. Fantastisk god innsats frå alle heile dagen! Nærøyfjorden Verdsarvpark vil takke alle som var med på ryddedagen, alle som hjalp til, som bidrog med transport, mat og drikke, utstyr og godt humør! 

Norsk park-konferanse Vadsø 3-5.mai 2018

view at ekkeroy.   jpg.jpeg

Norske Parker ynskjer velkomen til Norsk park-konferanse i VARANGER/VADSØ KOMMUNE, FINNMARK. 3. – 5. MAI 2018!
Konferansen er for Natur & Kulturparkar/Regionalparkar, Geoparkar, Nasjonalparkar, Biosfæreområder og andre interesserte. 

FOREDRAG – VERKSTADER – LOKALMAT – FORMIDLING – AKTIVITETAR - MØTE  - alt dette er nøkkelord for konferansen. Den er praktisk orientert og byggjer i stor grad opp under Parks Norway-arbeidet.

"Varanger har også noen fantastiske arktiske signaturopplevelser å by
på! Så ta på deg våtdrakten og bli med på krabbesafari!"

Her finn du program og påmelding:

https://www.visitvaranger.no/nb/norsk-park-konferanse-vadso

MELD DEG PÅ!

Les om våre partnarar