prosjektleiar verdsarvparken

Ledig Stilling prosjektleiar- vandring og verdiskaping

Nærøyfjorden Verdsarvpark har for snarleg tilsetjing ledig stilling som Prosjektleiar - vandring og verdiskaping. Stillinga er i fyrste omgang eit 2-årig engasjement med mulig forlenging utover prosjektperioden.

Kort om prosjektet  sine målsetjingar: 

1. Fremje/ planlegge/organisere og sikre gjennomføring av koordinerte/ prioriterte tiltak og aktivitetar knytt til vedlikehald/ istandsetjing/ rydding og skilting (pilskilt/ infotavler) av turvegar og etablering av dørheller (infallsportar) i Verdsarvparken generelt og Aurlandsdalen spesielt.

2. Vere pådrivar og støtte for auka marknadsføring, utvikling/bruk og verdiskaping knytt til vandring.

3. Ta hand om/ koordinere akutte tiltak i Aurlandsdalen knytt til ras/ steinsprang.

4. Ivareta sekretær-/ koordinatorfunksjonen for arbeids- og styringsgruppa for Aurlandsdalen samt sikre samhandling mellom lag/ organisasjonar,reiselivsverksemder og reisemålsselskap i Parkregionen.

For nærare informasjon ta kontakt med dagleg leiar  Erling Oppheim  på tlf. 576 32 909/95 17 25 95 eller e-post erling@naroyfjorden.no

Ledig stilling som Prosjektleiar.

Ledig stilling som Prosjektleiar.

Nærøyfjorden Verdsarvpark har no for snarleg tilsetjing, Ledig stilling som prosjektleiar. 

Nærøyfjorden Verdsarvpark søkjer etter ein person med allsidig kompetanse og god røynsle frå 
organisering og gjennomføring av større kulturarrangement og - festivalar. I tillegg vil stillinga få ansvar for Parken sitt samla interne og eksterne informasjons- og kommunikasjonsarbeid. 
Fylgjande to sentrale arbeidsfelt ligg til stillinga:

Les om våre partnarar