Det ville livet

Planter og dyr er ein viktig del av den ville verdsarven. Fleire klimasoner frå dei høg alpine fjellområda til dei varme dalbotnane og fjordliene gjer at variasjonen i dyre og plantelivet er stor. Dette temaet tek føre seg dei viktigaste biologiske samanhengane som karakterisera området vårt.

Den relativt unge bergarten fyllitt skapar grobotn for kalkkrevjande planter og gjer at den biologiske variasjonen i området er stor. Området er difor av stor interesse for botanikarar og andre naturinteresserte. Vegetasjon som vert opplevd som sterke landskapselement i området er m.a. rike førekomstar av edellauvskog og urskogsprega vegetasjon langs fjordane, i tillegg til slåttenger og beitemark med innslag av styvingstre.

I fjellet ligg fleire område med myrar og vatn som er viktige for våtmarksfugl. Grånosmyrane naturreservat er verna først og fremst av omsyn til den rike fuglefaunaen. Nærøyfjordområdet er rikt på rovfugl med fleire hekkande artar.

Når det gjeld vilt finn vi m.a. villreinstammer i høgfjellet og ein stabil hjortestamme i lisidene og dalane. Det er få rovdyr i området, men jerven har truleg auka i tal det siste tiåret og gaupe er registrert med jamne mellomrom.

Området har fleire elvar som fører laks og sjøaure, slik som Nærøyelvi, Flåmselvi, Lærdalselvi og Aurlandselvi. I Aurlandselva er fiskebestanden så liten at det ikkje er opna for laksefiske, og Lærdalsvassdraget er angripe av lakseparasitten Gyrodactilus Salaris og er under behandling med surt aluminium.

Innanfor Verdsarvparken ligg fleire urørte og villmarksprega område. Desse inngrepsfrie områda har stor forskings- og referanseverdi for plante- og dyrelivet.

Nokre av dei særeigne fugleartane du kan vere heldig å få sjå i området

 • Kongeørn
 • Tårnfalk
 • Fjellvåk
 • Jaktfalk
 • Havørn
 • Hønsehauk
 • Sporvehauk
 • Dvergfalk
 • Kvitryggspett
 • Sjeldsynt andefugl

 

PRØV FISKELUKKA I

 • Nærøyelvi (laks og aure)
 • Flåmselvi
 • Lærdalsvassdraget er angripe av lakseparasitten Gyrodactilus Salaris og er under behandling med surt aluminium
 •  

SKOG

 • Edellauvskogane langs Nærøyfjorden og Aurlandsfjorden er rike og har eit høgt innslag av lind.                                                                                                    
 • Ved Morki i inngangen til Nærøyfjorden er det òg ein velutvikla lindeskog der ein mellom anna kan finne den sjeldne edellauvskogstilknytte arten huldregras.
 • I Nordheimsdalen finn ein meir samanhengande furuskog. Dei øvre delane av dalen har urskogspreg.
 • I Legdene, som ligg ovanfor Lægdaviki i Nærøyfjorden veks òg gamal furuskog.
 • Både ved Hausagjelet innanfor Revsnes og i lia aust for Instegjelet over Indre Frønningen i Bleia naturreservat er det unik furuskog, det same og ved Kristenkamben i Bleia – Storebotnen landskapsvernområde. Ved Hausagjelet finn ein truga kryptogamflora knytt til urskogsprega skog med mykje osp.

(Photo: Rein Arne Golf).

Les om våre partnarar