Smalahovesleppet

Smalahovesleppet er ein matfestival med fokus på tradisjonsretten Smalahovud og andre lokale rettar og råvarer, både tradisjonelle og nyutvikla rettar. Smalahovesleppet arrangerast av Festival Voss, Vossameny og Voss Sentrum.

Kjekke fakta om smalahovud:
Smalehovud (dialektalt smalahove eller sau(d)ehau(d)) er hovud av lam eller sau som er nytta som mat på dyra.
Dette er mat som har lang tradisjon på Vestlandet, der ein har måtta utnytta all mat på dyra.
I nyare tid vert smalehovud sett på som festmat og vert servert på restaurantar.
På Voss vert det skipa meisterskap i smalehovudeting.

På festivalen vil vera fokus på:
– Både klassisk tradisjonelle og nyutvikla rettar av lokale /regionale produkt.
– Rettar der det vert lagt vekt på kvar råvarene kjem frå.
– Rettar der me kjenner til historien om foredlinga anten det er basert på ein tradisjon eller det er eit nytt produkt.

Handel med omkringliggjande distrikt er ein del av våre mattradisjonar – difor vert det også servert rettar med produkt frå bønder og matprodusentar andre stader i Hordaland og Sogn og Fjordane.

Smalahovesleppet 2016 var 23.-24. september. 

Les om våre partnarar