Kulturminnedagane

Dei europeiske kulturminnedagane er Europa sin største felles markering av kulturarv. Kvar september vert kulturminne og kulturarv vist fram for millionar av menneske i meir enn 50 land. Målet med markeringa er å gjera kulturminner tilgjengeleg for allmennheita og bidra til å skapa ei forståing og ei interesse for kulturminne og kulturmiljø.

Kulturminnedagane i Noreg ber preg av eit mangfald av aktivitetar som bidreg til å skapa interesse og forståing for vår felles kulturarv på lokalt, nasjonalt og europeisk nivå. Noregs kulturvernforbund har koordineringsansvar, medan dei konkrete arrangementa vert planlagt og gjennomført lokalt. Kvart år vert det arrangert 200-300 markeringar og aktivitetar rundt omkring i landet.

Meir informasjon om Kulturminnedagane kan du finna her.

Les om våre partnarar