Fylkeskulturprisen 2017 til Kristin Sønnerheim

Kristin Sønnerheim (foto:Ole Johannes Øvretveit/NRK)

Kristin Sønnerheim (foto:Ole Johannes Øvretveit/NRK)

Kristin Sønnerheim går under kallenamnet Mor Aurlandsdalen. I over 50 år har ho stelt og rydda stien gjennom dalen med handemakt. No får ho fylkeskulturprisen for innsatsen sin.

Sønnerheim er 85 år og vart tidlegare i år attvald som leiar i Venner av Aurlandsdalen. Stiftinga har som mål å fremje interessa for og halde ved like og utvikle dalen.

Avgjerande innsats

– Innsatsen til Kristin Sønnerheim har vore avgjerande for å gjere Aurlandsdalen tilgjengeleg for ålmenta. Vandrerutene i dalen blir no brukte av hundrevis av menneske kvart år, og vi ønskjer å heidre Sønnerheim for å ha bidrege til dette, seier leiar for hovudutval for næring og kultur, Karen Marie Hjelmeseter.

Engasjementet for Aurlandsdalen starta Sønnerheim saman med ektemannen Kåre (1921–2006), som var den siste som vart fødd på garden Sinjarheim i dalen. Saman rydda dei stiar, la ut bruer og formidla historie. Sønnerheim har også engasjert seg sterkt i å ta vare på gamle gardar og stølshus og har vore talskvinne for å ta vare på kulturverdiar som bygningane representerer.

Dette skriv Sogn og fjordane fylkeskommune på sine nettsider. Og me gratulerer Kristin so mykje med prisen!

 

Innspel til handlingsplan 2018

Bakka The Fjords.jpg

Nærøyfjorden Verdsarvpark sin årlege handlings- og tiltaksplan er eit resultat av ein prosess som involverer partnarane, stiftarane  (kommunane og fylkeskommunen,) parken sitt arbeidsutval og styre samt tilsette i parkorganisasjonen. 

Gjennom dette arbeidet konkretiserer parkorg./ parksamarbeidet prioriterte tiltak og handlingar i samsvar med dei langsiktige og overordna satsingsområda slik dei er omtalt i Parkplanen:

 -SKAPE NÆRING OG KULTUR.

- TA VARE PÅ NATURARV OG MILJØ.

- TA VARE PÅ KULTURARV.

I samband med utarbeiding av Handlingsplanen for 2018 ber vi no om innspel på satsingar, prosjekt, tiltak, aktivitetar/ arrangement mv. for gjennomføring komande år. 

Nytt vedlagt skjema ved innsending til anten: Nærøyfjorden Verdsarvpark, Helabrotet 2A, 5745 Aurland eller post@naroyfjorden.no. 

 

Skjema og retningsliner finn du og Her: http://www.naroyfjorden.no/styringsdokument/

Frist for innsending er sett til måndag 4.desember 2017. 

Utkast til handlingsplan vert vidare lagt fram for Verdsarvparken sitt arbeidsutval til drøfting/ uttale. Endeleg handsaming og godkjenning i  i Parkstyret truleg medio desember 2017.

Sjå òg gjerne innom heimesidene våre:  http://www.naroyfjorden.no/styringsdokument/ kor De og finn nærare omtale av både Parkplanen og Handlingsplanen. 

Ved evt. spørsmål  ta gjerne kontakt med ein av oss i Parkorganisasjonen. 

Endring av regelverk

FOTO: TOR WILLY INGEBRIGTSEN / NRK

FOTO: TOR WILLY INGEBRIGTSEN / NRK

Slutt på cruise-kloakk i fjøresteinane

– Vi kan ikkje lenger dumpe kloakk rett i matfatet vårt, seier klima- og miljøvernminister Vidar Helgesen (H). No vil han endre utsleppsreglane for cruiseskip.

No skal ikkje lenger cruiseskip som besøker norske reisemål kunne sleppe ureina kloakk ut i sjøen berre 300 meter frå land.

Du kan lese meir om dette her: Slutt på cruise-kloakk i fjøresteinane

Vinnardikta frå støldagen

2.september kunne små og store vere med på ein ekta stølsdag på Langhuso. Dei som møtte opp hadde ein flotte dag, og mange deltok i diktkonkurransen. 

No har Anna Elise Borlaug og Linn-Janette Underdal Skarsbø  kåra vinnardikta frå stølsdagen! Dette var ei vanskeleg oppgåve, for mange gode dikt kom inn og me takkar alle som deltok.

Det var delt 1. plass og kvar av vinnarlaga får ei tjuke kvar, og får premien ved å kontakte "juryen" direkte. (linnskarsbo@hotmail.co.uk). Me gratulerer vinnarane!

Midlar til "Draumeplassen"

Foto: Gry Mørk

Foto: Gry Mørk

Verdsarvparken er ein av dei fem heldige vinnarane i fylket vårt av midlar frå Gjensidigestiftelsen og 4H Sogn og Fjordane til å skape ein draumeplass i naturen.

Plassen skal skapast i ein skogsteig i Flatedalen i Flåmsdalen, rett ved Rallarvegen, og gje rom for ulike aktivitetar, opplevingar og læring knytt til naturen her.

Me ynskjer å skape ein plass for alle, som kan nyttast heile året gjennom. Meir informasjon om dette prosjektet kjem etter kvart.

 

Skal utforme regelverk for miljøutslepp i verdsarvfjordane

Det vil stillast strengare krav til til cruiseskip som vil segle i norske verdsarvfjordar i framtida. (foto:sjøfartsdirektoratet)

Det vil stillast strengare krav til til cruiseskip som vil segle i norske verdsarvfjordar i framtida. (foto:sjøfartsdirektoratet)

Klima- og miljødepartementet har bede Sjøfartsdirektoratet om å lage eit regelverk å  redusere utsleppa i norske verdensarvsfjordar.

Her kan du lese kva Sjøfartsdirektoratet melder om saka, og du kan sjå sjølve oppdragsbrevet frå departementet:

https://www.sjofartsdir.no/aktuelt/nyheter/skal-utforme-regelverk-for-miljoutslipp-i-verdensarvfjordene/

Er du interessert i bygningsvern?

Då har me eit tips til deg her: Fagskolen Innlandet vurderer å ta inn to klassar til fagskolestudiet ‘Innføring i bygningsvern’ skoleåret 2017-2018. Kanskje du er ein av dei som kan tenkje seg å søke? eller kanskje kjenner du nokon dette kunne passe for?

"Har du interesse av eller jobber du på vernede eller fredede bygg, både i og utenfor vernesoner, så kan dette studiet være noe for deg. Har du fagbrev innen tømrer, snekker, murer, maler, blikkenslager eller minimum 5 års relevant praksis, oppfyller du opptakskravene.

Studiet gjennomføres på deltid over ett år, samlingsbasert med nettundervisning. Det gjennomføres 11 helgesamlinger fordelt på fagmiljøer på Røros, Valdres, Lillehammer og Gjøvik."  Du kan lese meir ved å klikke på denne lenka:

bygningsvern

For å få tilgang til søknadsskjema: Fyll ut søknaden, ta kopiar av vitnemål og attestar og send søknaden enten tilfirmapost@fagskolen-innlandet.no eller vanleg postgang som brev til Teknologivegen 12, 2815 Gjøvik.

fagskolen_innlandet.png

Pressemelding

                                                                       

Verdsarvrådet for Vestnorsk fjordlandskap har som si fremste oppgåve å arbeide for å ivareta og fremje verdsarvstatusen tildelt Geirangerfjord- og Nærøyfjordområdet i fellesskap.
Rådet skal sikre samordning og medverke til naudsynt informasjonsutveksling mellom lokale, regional og nasjonale aktørar i dei to delområda. Rådet har som målsetjing å vere ein viktig arena for drøfting, rådgjeving og avklaring i saker for oppfylging av verdsarvstatusen. Vestnorsk fjordlandskap representert ved Geirangerfjorden- og Nærøyfjorden med omland vart i 2005 innskriven på UNESCO si liste over verdas natur- og kulturarv – sjå www.verdensarv.com

Ein milepæl for forvaltinga av verdsarvfjordane

Representantar for verdsarvrådet for Vestnorsk fjordlandskap hadde sist veke møte med Sjøfartsdirektoratet for gjennomgang og utdjuping av deira rapport «Utslipp til luft og sjø frå skipsfart i fjordområder med store cruisetrafikk». Verdsarvrådet er svært nøgd med at det no er gjennomført ei kartlegging som gir grunnlag for ein fakta- og kunnskapsbasert diskusjon av tilhøva i verdsarvfjordane. Kunnskapen gjer det enklare å ta stilling til kva tiltak som bør iverksetjast, og difor er rapporten er eit godt grunnlag for å få på plass konkrete tiltak som kan betre forvaltinga av verdsarvfjordane.
Verdsarvrådet er elles svært godt nøgd med at Sjøfartsdirektoratet kjem med konkrete framlegg til tiltak for å redusere utslepp og negativ påverknad på miljøet i verdsarvfjordane.

 • Krav om at skip skal ha eit NOx-utslepp som ikkje overstig verdiane gjeve i MARPOL Vedlegg VI, regel 13.4 (Tier II) innan 2018, og regel 13.5 (Tier III) innan 2020.
 • Berre løyve til bruk av drivstoff med lågt svovelinnehald, uavhengig av om skip har rensesystem (scrubber) eller ikkje.
 • Synleg utslepp frå skip skal ikkje ha tettleik som reduserer gjennomsiktigheita med meir enn 50 % under kaldstart eller 10 % under seglas.
 • Rapporteringskrav vert innført for alle skip som går inn verdsarvfjordane.
 • Redusere talet på skipsanløp totalt eller per dag/veke.
 • Fastsetjing av maksimale hastigheiter i definerte soner i fjordane for å halde forbruket av drivstoff og utslepp til eit minimum.
 • Forbod mot utslepp av scrubbervatn
 • Forbod mot utslepp av gråvatn
 • Forbod mot utslepp av kloakk, urensa og rensa.

Rådet ynskjer at flest mogleg av desse tiltaka vert sette i verk snarast mogleg. Samstundes er
det viktig at alle tiltak vert føreseielege, og at næringa har rimeleg tid til omstilling. Det må
likevel ikkje vere tvil om at vi må få ei meir berekraftig forvalting av verdsarvfjordane, og at
det må setjast press for å få ei grønare utvikling. Verdsarvrådet minner om at fjordane våre
står på UNESCOs verdsarvliste som eit av dei vakraste områda i verda. Då må ivaretakinga
stå i stil med verdiane!

Ein annan viktig del av arbeidet har vore å få kartlagt alle organa som har eit ansvar for
forvaltinga av verdsarvfjordane. Verdsarvrådet har tidlegare peika på at forvaltinga er
fragmentert og uoversikteleg, og vi saknar eit forvaltingsorgan med total oversikt og mynde
til å iverksetje tiltak ut frå eit heilskapsperspektiv.


På grunnlag av kartlegginga, skriv Sjøfartsdirektoratet at dei meiner forvaltinga av
verdsarvområda hadde vore tent med at all forvalting vart samla i eitt organ med ei
overordna avgjerdsmynde.
Verdsarvrådet helsar ei slik løysing velkomen, men understrekar at eit nytt forvaltingsregime
minimum bør liggje på regionalt nivå, i alle høve fram til systemet er godt etablert.

Rådet har høge forventingar til at vi vidare skal nærme oss statsparten sin ambisjon for
verdsarvområda: «Norske verdsarvområde skal utviklast som fyrtårn for den beste
praksisen innanfor natur- og kulturminneforvaltinga» (St.meld. 35).
Verdsarvrådet
forventar at Miljødirektoratet framover tek ei tydlegare rolle i denne saka, og at Klima og
miljødepartementet tek ei leiande rolle for å få god framdrift. Vi må stå samla for å oppnå ei
klar forbetring av forvaltinga av verdsarvfjordane, i tråd med ambisjonane hjå statsparten.


Hans Erik Ringkjøb                                             Jan Ove Tryggestad
Leiar i Verdsarvrådet, ordførar i Voss                Nestleiar i Verdsarvrådet, ordførar i Stranda
Mobil: 971 38 720                                                Mobil: 464 11 001


Kontaktinfo Verdsarvsekretariatet:
Sekretariat Verdsarvrådet for Vestnorsk fjordlandskap/Sekretariat Nærøyfjordområdet:
Erling Oppheim, Tlf: 95 17 25 95, Epost: erling@naroyfjorden.no
Sekretariat Geirangerfjordområdet:
Merete L. Rønneberg , Tlf: 95 42 73 90, Epost: merete@verdsarvfjord.no

 

Seminar "Kulturlandskap i fare"

De sju søstre

De sju søstre

Nærmare 80 personar deltok på seminaret om kulturlandskapet i verdsarven Vestnorsk fjordlandskap, og korleis ein kan skjøtte det og hindre attgroing i framtida.

Småskala, husdyrbasert landbruk med dyr på beite er avgjerande for eit levande kulturlandskap, og det er viktig at dei bøndene som er att vert stimulerte til å drive vidare. Endå viktigare er det at nye generasjonar ser at det kan vere mogleg å ha eit livsgrunnlag basert på landbruk i verdsarvområdet. Bøndene i området peika på at eksisterande ordningar er viktige (areal- og beitetilskot), og at desse må styrkast, samt at ein må få på plass investeringstilskot.

Vi er glade for at samtlege av politikarane som deltok vil gjere ein innsats for å stimulere det aktive landbruket i og kring verdsarvområdet. Dette er den beste løysinga for å sikre eit velstelt kulturlandskap i framtida.

Presentasjonane frå seminaret finn du her:

 

 

Søknadsfrist for SMIL-midlar!

Kulturlandskap.jpg

Spesielle miljøtiltak i jordbruket (SMIL) - Nærings – og miljøtiltak i skogbruket NMSK

Søknadsfrist: 15.april

Søknaden skal sendast kommunen på gjeldande søknadsskjema.

 Strategien for tildeling avSMIL-midlar er under revidering, ny strategi skal gjelda frå tildelinga av SMIL-midlar i 2017

Hovudmålsettinga med SMIL-midlane er å stimulere til utnytting og ivaretaking av natur- og kulturminneverdiane i jordbrukslandskapet og i skogen samt redusera ureininga frå landbruket. Det kan søkast om tilskot til konkrete tiltak mot ureining, vegetasjonskontroll i attgrodd landskap, tiltak for ivaretaking av biologisk mangfald og kulturminneverdiar, til ferdselsårar på eigedomar med aktivt landbruk, utvendig restaurering av verneverdige bygningar og utarbeiding av planar for gjennomføring av aktuelle tiltak som kan vera aktuelle for tildeling av SMIL-midlar. Nytt frå 2013 er tilskot til drenering. Det er eige søknadsskjema og søknadsfrist for denne ordninga. Søknadsfrist er 1.juni.

Tilgjengelege midlar det einskilde år i høve til søknadsmasse vil væra avgjerande for støttenivå. Det vert lagt opp til å støtte godkjende søknadsobjekt. Om det er lite midlar i forhold til behovet, må støtta til kvar søknad reduserast eller utsetjast til seinare. Tilskot til restaurering av bygningar vert avgrensa til maksimalt 35% av godkjent kostnadsoverslag for utvendige reparasjonar.

Før kommunen kan tilvise utbetaling av løyvde midlar, må det liggje føre skriftleg oppmoding om utbetaling frå søkjar. Delar av tilskot til prosjekt kan utbetalast som forskot. Minst 25 % av tilskotet skal haldast att til arbeidet er fullført og det ligg føre sluttrekneskap.

Det er og midlar til nærings- og miljøtiltak i skogbruket. Ta kontakt med oss om dette er aktuelt.

Spørsmål kan rettast til Felles Landbrukskontor ÅLA, tlf 57641200.

Parkmøte 2017

Parkmøte 2017 vert gjennomført onsdag 3. mai på Fretheim hotell i Flåm.
Temadelen i år vil år ha overskrifta " Bærekraftig reisemål 2027?".

Program for dagen:

Partnarmøte:
09.30 Oppmøte – kaffi og drøs
10.00 Velkomst ved styreleiar Olav Turvoll
10.10 Avspark ved Parkorganisasjonen
10.30 Parkpartnarane sin time
11.15 Val av styremedlemar v/ valnemnda.
(Parkpartnarane.)
11.30 Lunsj og oppmøte seminar

Seminar: ”Berekraftig reisemål 2027?” - ope for alle!

Seminarleiar: Synnøve Aabrekk, NCE
12.00 ”Verdsarvparken mot 2027” ved styreleiar Olav Turvoll
12.15 ”Strategisk reisemålsutvikling og bærekraft” v/reiselivsdirektør Ståle Brandshaug,Visit Sognefjord
12.30 ”Korleis bli eit Bærekraftig Reisemål” ved Anne Dorte Carlson, Occasio.
Om vegen fram til status og bruk av kvalitetsmerket, erfaring frå andre stader
12.50 ”Bærekraftig reisemål ??” ved direktør foretningsutvikling Ingrid Lydvo, ARU
13.00 Beinstrekk og kaffi
13.10 ”Bærekraftig og grønt 2027” ved May Lene S. Lunden, Flåm Guideservice AS
13.25 ”Sogn som bærekraftig reisemål mot 2027” v/ Ståle Brandshaug
13.40 ”Besøksforvaltninga i 2027” v/prosjektleiar Hanne Lykkja, Verdsarvparken
13.55 ”Aurland kommune i 2027” v/ordførar Noralv Distad.
14.10 Beinstrekk og kaffi
14 .20 Workshop ved S. Aabrekk: ”Kan regionen bli eit Bærekraftig Reisemål?”
15.30 Oppsummering ved Sogn Avis
16.00 Avslutning v/styrenestleiar Leif Inge Underdal, Verdsarvparken

Påmelding innan 29.april sendast til:

Velkomen!

Aurland naturfond - søk innan 2.mai 2017

Foto: Øyvind Heen/fjords.com 

Foto: Øyvind Heen/fjords.com 

Nærøyfjorden Verdsarvpark forvaltar Aurland Naturfond som vart etablert i samband med omorganiseringa av Aurland Naturverkstad frå BA-selskap til AS der BA-selskapet vart avvikla. BA-selskapet sine verdiar vart lagt inn i Aurland Naturfond.Fondet har til føremål å gje personar i Aurland høve til erfarings –og kompetanseutvikling innan naturbruk og tilrettelegging for landskapsoppleving, småskala foredling og produktutvikling, natur- og landskapsformidling.

Fondet skal i utgangspunktet fordelast gjennom årlege søknadar/ ubetalingar over ein periode på 20 år; noko som pt. tilsvarar om lag kr. 26 500,- pr. år.

I 2016 mottok fondsstyret 5 søknader kor 2 søkjarar fekk tilsegn om midlar.

Personar med bustadadresse i Aurland kommune kan søkje om midlar frå fondet.

Midlane kan nyttast til ma. kurs, studiereiser, eller opphald i samband med opplæring. Omsøkt aktivitet eller tiltak skal inngå i ein plan for etablering eller vidareutvikling av eiga bedrift/ næring. Det vert ikkje stilt krav om særskild eigendel.

Det kan og søkjast midlar til nettverksbygging, gjennomføring av seminar og liknande arrangement som vert halde i Aurland kommune og som er berekna på kompetanseutvikling i natur- og kulturbaserte næringar.

Søkjarar som får tilsegn om midlar pliktar å levere rapport frå aktiviteten/ tiltaket innan 3 månader etter at det er avslutta.

Verdsarvparken sitt arbeidsutval er fondsstyre for Aurland Naturfond.

Vedtekter for fondet finn De på vår nettside www.naroyfjorden.no.

Nærare informasjon ordninga få De ved å ta kontakt med dagleg leiar på tlf. 95 17 25 95 eller e-post erling@naroyfjorden.no

Søknad vert å sende innan 2. mai 2017 til Nærøyfjorden Verdsarvpark, Helabrotet 2A, 5745 Aurland eller pr. e-post til post@naroyfjorden.no .

Tilskotsbrev - lokal samfunnsutvikling i kommunane (LUK)

Aurlandsdalen

Aurlandsdalen

I dag må me dele ei gladsak med dykk: 

Det vart søkt om tilskot frå fylkeskommunen til prosjektet "trygg og kvalitativ ferdsel i Aurlandsdalen" . Føremålet med prosjektet er å sørge for tryggast mogleg og kvalitativ framkomst for den breie brukargruppa som nyttar seg av dalen.

Hovudutvalet for næring og kultur gjorde i møte den 07.03.2017 i H N K - sak 19/17 følgjande vedtak: "Nærøyfjorden verdsarvpark får kr 78 900,- i støtte til trygg og kvalitativ ferdsel i Aurlandsdalen."

Dette synst me er skikkeleg flott og me gler oss til å kunne nyte den flotte dalen på tryggare stiar - HURRA!

 

Tilskot til utsiktsrydding

Foto: Bengt Erlend Skjerdal

Foto: Bengt Erlend Skjerdal

Tilskot til utsiktsrydding knytt til jordbruket sitt kulturlandskap skal gje auka utsikt frå ferdselsårer, vegkantar og vegnære utsiktspunkt til landbruket sitt kulturlandskap. Sogn og Fjordane har vel 9,2 mill kr til utsiktsrydding i 2017.

Tilskot til utsiktsrydding knytt til jordbruket sitt kulturlandskap skal gje auka utsikt frå ferdselsårer, vegkantar og vegnære utsiktspunkt til landbruket sitt kulturlandskap. Sogn og Fjordane har vel 9,2 mill kr til utsiktsrydding i 2017.

Alle føretak som er registrert i Einingsregisteret og som ønskjer å rydde vegetasjon for å auke utsikt frå ferdselsårer, vegkantar og vegnære utsiktspunkt til landbruket sitt kulturlandskap kan søkje på ordninga. Dersom søkjar ikkje er grunneigar eller rettshavar, må det føreligge skriftleg løyve til tiltaket frå desse.

Søkjarane skal sende søknaden til kommunen der tiltaket skal gjennomførast. Kommunane sender si tilråding til Fylkesmannen, som gjer vedtak om tilskot.

I 2017 vert søknadane handsama fortløpande etterkvart som dei kjem inn inntil midlane er fordelte, men siste søknadsfrist for handsamming i 2017 er sett til 1. desember.

Meir informasjon finn de på nettsida vår om utsiktsrydding

Eksternt skjema: https://www.slf.dep.no/no/miljo-og-okologisk/kulturlandskap/utsiktsrydding-i-kulturlandskapet/skjema 

Kontaktpersonar

 

Me har flytta!

I samband med oppussing av Heradshuset har Verdsarvparken fått seg ein ny stad å vere. Frå i dag - 20.mars 2017 - finn du oss på Rådhuset, iallefall fram til årsskiftet. Om du vil snakke med nokon av oss, så finn du oss slik:

I 1.etasje finn du Bengt Erlend og Snædis, som sit saman med turistinformasjonen. I 2.etasje finn du Erling, Gry og Gro. Telefon og epost til kvar av oss finn du her: 

http://www.naroyfjorden.no/kontakt-oss/

Velkommen innom for ein prat!

Forvaltningstiltak i kulturlandskapsområde - søk om tilskot!

Her kan du søka om tilskot til forvaltningstiltak i verdifulle kulturlandskap som er prioritert i Nasjonal registrering. Dei områda som det kan søkast om tilskot til står på denne lista. Utvalgte kulturlandskap i jordbruket har ein eigen tilskotsordning og er ikkje inkludert i lista.

Målet for ordningen: Sikre god forvaltning av naturverdiane i kulturlandskap med høge verdiar knytta til naturmangfold.

Desse kan søke: Grunneigarar, privatpersonar, lag og foreininger på lokalt og regionalt nivå, landsdekkande organisasjonar, kommunar og institusjonar.

Tiltak som kan få tilskot: Skjøtsel eller restaurering med sikte på å gjenopprette eller oppretthalde naturverdiane, bekjempelse av framande organismar, gjerding, informasjon og tilpassa driftsform i jordbruket.

Søknader om tilskot til skjøtselstiltak som er forankra i ein skjøtsels- eller tiltaksplan, vil bli prioritert. Der det er mogleg, bør tiltaka sam-finansierast med tilskot til miljøtiltak i landbruket.

Søknaden blir tilgjengeleg elektronisk ved å logge inn hvis du allereie har ein brukar, eller registrere deg som ny bruker

For spørsmål som gjeld utfylling av søknaden kontakt Fylkesmannen i ditt fylke.

Frist for å sende inn søknad: 20. mars 2017.

Søk om "Utgreiings- og tilretteleggingsmidlar i landbruket"

Midlane skal bidra til auka matproduksjon, utvikling og modernisering av det tradisjonelle landbruket, økologisk landbruk, og utvikling av landbruksbaserte næringar som til dømes lokalmat og Inn på tunet. Søknadsfrist 1. april.

Aktuelle søkjarar er organisasjonar, institusjonar, kommunar og ulike former for samarbeidsorgan/nettverk, hovudsakleg innan landbruket.

Fylkesmannen i Sogn og Fjordane forvaltar midlane til utgreiings- og tilretteleggingstiltak og har fått tildelt 3,8 mill. for 2017. Det er ein reduksjon på 1 million. Ein del av midlane er bunde opp til fleirårige prosjekt.

Døme på tiltak der desse midlane kan nyttast:

 • Matproduksjon: mobilisering og rådgjeving mot bønder for omstilling og nyskaping i det tradisjonelle jordbruket
 • Økologisk landbruk: økologisk kjøt fram til forbrukar
 • Skog og bioenergi: områdeplanar for skogsvegar
 • Bygdenæringar: mobilisering og rådgjeving mot kjøparar og tilbydarar for Inn på tunet
 • Lokalmat: nettverk av bedrifter som ynskjer å gjere ei kartlegging/utgreiing

Vi oppmodar om at de brukar det elektroniske søknadsskjemaet.

Søknadsfrist er 1. april 2017.

 

Foto: Aud Slettehaug

Foto: Aud Slettehaug

 •  
Les om våre partnarar