Søknadsfrist for SMIL-midlar!

Kulturlandskap.jpg

Spesielle miljøtiltak i jordbruket (SMIL) - Nærings – og miljøtiltak i skogbruket NMSK

Søknadsfrist: 15.april

Søknaden skal sendast kommunen på gjeldande søknadsskjema.

 Strategien for tildeling avSMIL-midlar er under revidering, ny strategi skal gjelda frå tildelinga av SMIL-midlar i 2017

Hovudmålsettinga med SMIL-midlane er å stimulere til utnytting og ivaretaking av natur- og kulturminneverdiane i jordbrukslandskapet og i skogen samt redusera ureininga frå landbruket. Det kan søkast om tilskot til konkrete tiltak mot ureining, vegetasjonskontroll i attgrodd landskap, tiltak for ivaretaking av biologisk mangfald og kulturminneverdiar, til ferdselsårar på eigedomar med aktivt landbruk, utvendig restaurering av verneverdige bygningar og utarbeiding av planar for gjennomføring av aktuelle tiltak som kan vera aktuelle for tildeling av SMIL-midlar. Nytt frå 2013 er tilskot til drenering. Det er eige søknadsskjema og søknadsfrist for denne ordninga. Søknadsfrist er 1.juni.

Tilgjengelege midlar det einskilde år i høve til søknadsmasse vil væra avgjerande for støttenivå. Det vert lagt opp til å støtte godkjende søknadsobjekt. Om det er lite midlar i forhold til behovet, må støtta til kvar søknad reduserast eller utsetjast til seinare. Tilskot til restaurering av bygningar vert avgrensa til maksimalt 35% av godkjent kostnadsoverslag for utvendige reparasjonar.

Før kommunen kan tilvise utbetaling av løyvde midlar, må det liggje føre skriftleg oppmoding om utbetaling frå søkjar. Delar av tilskot til prosjekt kan utbetalast som forskot. Minst 25 % av tilskotet skal haldast att til arbeidet er fullført og det ligg føre sluttrekneskap.

Det er og midlar til nærings- og miljøtiltak i skogbruket. Ta kontakt med oss om dette er aktuelt.

Spørsmål kan rettast til Felles Landbrukskontor ÅLA, tlf 57641200.

Aurland naturfond - søk innan 2.mai 2017

Foto: Øyvind Heen/fjords.com 

Foto: Øyvind Heen/fjords.com 

Nærøyfjorden Verdsarvpark forvaltar Aurland Naturfond som vart etablert i samband med omorganiseringa av Aurland Naturverkstad frå BA-selskap til AS der BA-selskapet vart avvikla. BA-selskapet sine verdiar vart lagt inn i Aurland Naturfond.Fondet har til føremål å gje personar i Aurland høve til erfarings –og kompetanseutvikling innan naturbruk og tilrettelegging for landskapsoppleving, småskala foredling og produktutvikling, natur- og landskapsformidling.

Fondet skal i utgangspunktet fordelast gjennom årlege søknadar/ ubetalingar over ein periode på 20 år; noko som pt. tilsvarar om lag kr. 26 500,- pr. år.

I 2016 mottok fondsstyret 5 søknader kor 2 søkjarar fekk tilsegn om midlar.

Personar med bustadadresse i Aurland kommune kan søkje om midlar frå fondet.

Midlane kan nyttast til ma. kurs, studiereiser, eller opphald i samband med opplæring. Omsøkt aktivitet eller tiltak skal inngå i ein plan for etablering eller vidareutvikling av eiga bedrift/ næring. Det vert ikkje stilt krav om særskild eigendel.

Det kan og søkjast midlar til nettverksbygging, gjennomføring av seminar og liknande arrangement som vert halde i Aurland kommune og som er berekna på kompetanseutvikling i natur- og kulturbaserte næringar.

Søkjarar som får tilsegn om midlar pliktar å levere rapport frå aktiviteten/ tiltaket innan 3 månader etter at det er avslutta.

Verdsarvparken sitt arbeidsutval er fondsstyre for Aurland Naturfond.

Vedtekter for fondet finn De på vår nettside www.naroyfjorden.no.

Nærare informasjon ordninga få De ved å ta kontakt med dagleg leiar på tlf. 95 17 25 95 eller e-post erling@naroyfjorden.no

Søknad vert å sende innan 2. mai 2017 til Nærøyfjorden Verdsarvpark, Helabrotet 2A, 5745 Aurland eller pr. e-post til post@naroyfjorden.no .

Tilskotsbrev - lokal samfunnsutvikling i kommunane (LUK)

Aurlandsdalen

Aurlandsdalen

I dag må me dele ei gladsak med dykk: 

Det vart søkt om tilskot frå fylkeskommunen til prosjektet "trygg og kvalitativ ferdsel i Aurlandsdalen" . Føremålet med prosjektet er å sørge for tryggast mogleg og kvalitativ framkomst for den breie brukargruppa som nyttar seg av dalen.

Hovudutvalet for næring og kultur gjorde i møte den 07.03.2017 i H N K - sak 19/17 følgjande vedtak: "Nærøyfjorden verdsarvpark får kr 78 900,- i støtte til trygg og kvalitativ ferdsel i Aurlandsdalen."

Dette synst me er skikkeleg flott og me gler oss til å kunne nyte den flotte dalen på tryggare stiar - HURRA!

 

Tilskot til utsiktsrydding

Foto: Bengt Erlend Skjerdal

Foto: Bengt Erlend Skjerdal

Tilskot til utsiktsrydding knytt til jordbruket sitt kulturlandskap skal gje auka utsikt frå ferdselsårer, vegkantar og vegnære utsiktspunkt til landbruket sitt kulturlandskap. Sogn og Fjordane har vel 9,2 mill kr til utsiktsrydding i 2017.

Tilskot til utsiktsrydding knytt til jordbruket sitt kulturlandskap skal gje auka utsikt frå ferdselsårer, vegkantar og vegnære utsiktspunkt til landbruket sitt kulturlandskap. Sogn og Fjordane har vel 9,2 mill kr til utsiktsrydding i 2017.

Alle føretak som er registrert i Einingsregisteret og som ønskjer å rydde vegetasjon for å auke utsikt frå ferdselsårer, vegkantar og vegnære utsiktspunkt til landbruket sitt kulturlandskap kan søkje på ordninga. Dersom søkjar ikkje er grunneigar eller rettshavar, må det føreligge skriftleg løyve til tiltaket frå desse.

Søkjarane skal sende søknaden til kommunen der tiltaket skal gjennomførast. Kommunane sender si tilråding til Fylkesmannen, som gjer vedtak om tilskot.

I 2017 vert søknadane handsama fortløpande etterkvart som dei kjem inn inntil midlane er fordelte, men siste søknadsfrist for handsamming i 2017 er sett til 1. desember.

Meir informasjon finn de på nettsida vår om utsiktsrydding

Eksternt skjema: https://www.slf.dep.no/no/miljo-og-okologisk/kulturlandskap/utsiktsrydding-i-kulturlandskapet/skjema 

Kontaktpersonar

 

Me har flytta!

I samband med oppussing av Heradshuset har Verdsarvparken fått seg ein ny stad å vere. Frå i dag - 20.mars 2017 - finn du oss på Rådhuset, iallefall fram til årsskiftet. Om du vil snakke med nokon av oss, så finn du oss slik:

I 1.etasje finn du Bengt Erlend og Snædis, som sit saman med turistinformasjonen. I 2.etasje finn du Erling, Gry og Gro. Telefon og epost til kvar av oss finn du her: 

http://www.naroyfjorden.no/kontakt-oss/

Velkommen innom for ein prat!

Forvaltningstiltak i kulturlandskapsområde - søk om tilskot!

Her kan du søka om tilskot til forvaltningstiltak i verdifulle kulturlandskap som er prioritert i Nasjonal registrering. Dei områda som det kan søkast om tilskot til står på denne lista. Utvalgte kulturlandskap i jordbruket har ein eigen tilskotsordning og er ikkje inkludert i lista.

Målet for ordningen: Sikre god forvaltning av naturverdiane i kulturlandskap med høge verdiar knytta til naturmangfold.

Desse kan søke: Grunneigarar, privatpersonar, lag og foreininger på lokalt og regionalt nivå, landsdekkande organisasjonar, kommunar og institusjonar.

Tiltak som kan få tilskot: Skjøtsel eller restaurering med sikte på å gjenopprette eller oppretthalde naturverdiane, bekjempelse av framande organismar, gjerding, informasjon og tilpassa driftsform i jordbruket.

Søknader om tilskot til skjøtselstiltak som er forankra i ein skjøtsels- eller tiltaksplan, vil bli prioritert. Der det er mogleg, bør tiltaka sam-finansierast med tilskot til miljøtiltak i landbruket.

Søknaden blir tilgjengeleg elektronisk ved å logge inn hvis du allereie har ein brukar, eller registrere deg som ny bruker

For spørsmål som gjeld utfylling av søknaden kontakt Fylkesmannen i ditt fylke.

Frist for å sende inn søknad: 20. mars 2017.

Søk om "Utgreiings- og tilretteleggingsmidlar i landbruket"

Midlane skal bidra til auka matproduksjon, utvikling og modernisering av det tradisjonelle landbruket, økologisk landbruk, og utvikling av landbruksbaserte næringar som til dømes lokalmat og Inn på tunet. Søknadsfrist 1. april.

Aktuelle søkjarar er organisasjonar, institusjonar, kommunar og ulike former for samarbeidsorgan/nettverk, hovudsakleg innan landbruket.

Fylkesmannen i Sogn og Fjordane forvaltar midlane til utgreiings- og tilretteleggingstiltak og har fått tildelt 3,8 mill. for 2017. Det er ein reduksjon på 1 million. Ein del av midlane er bunde opp til fleirårige prosjekt.

Døme på tiltak der desse midlane kan nyttast:

  • Matproduksjon: mobilisering og rådgjeving mot bønder for omstilling og nyskaping i det tradisjonelle jordbruket
  • Økologisk landbruk: økologisk kjøt fram til forbrukar
  • Skog og bioenergi: områdeplanar for skogsvegar
  • Bygdenæringar: mobilisering og rådgjeving mot kjøparar og tilbydarar for Inn på tunet
  • Lokalmat: nettverk av bedrifter som ynskjer å gjere ei kartlegging/utgreiing

Vi oppmodar om at de brukar det elektroniske søknadsskjemaet.

Søknadsfrist er 1. april 2017.

 

Foto: Aud Slettehaug

Foto: Aud Slettehaug

  •  

Vandring og verdiskaping

Panoramautsikt frå Beitelen. Nærøyfjorden t.v, og ytre Aurlandsfjorden t.h.

Panoramautsikt frå Beitelen. Nærøyfjorden t.v, og ytre Aurlandsfjorden t.h.

 På vårparten i 2016 søkte Nærøyfjorden verdsarvpark etter to nye prosjektleiarar innanfor nysatsinga «vandring og verdiskaping». Dette er 3-årige prosjekt med mål om auka vandring og verdiskaping i verdsarvparken generelt og i Aurlandsdalen spesielt.

Den eine prosjektleiarstillinga gjekk til Snædís Laufey Bjarnadóttir der ho har Aurlandsdalen som sitt spesialområde, og jobbar tett saman med den nyoppretta arbeids- og styringsgruppa for Aurlandsdalen, «Nye Aurlandsdalen». I den andre prosjektleiarstillinga finn me Bengt Erlend Skjerdal som skal prøve å halde seg orientert i resten av områda som ligg innunder verdsarvparken. Dette halvåret har mykje av tida gått med til å utforska og gjera opp status på ulike turvegar, infrastrukturen rundt dei og involvere samarbeidspartar.

Kva er verdien i vandring for deg? Har du nokon gong tenkt på det?

Koplinga mellom vandring og verdiskaping kan vera so mangt, og ein kan tolke det som ein sjølv vil. Vandring er eit omgrep dei aller fleste kjenner til. Ein kan vandre kvar ein vil, kor langt ein vil og når ein vil. Men kva har verdiskaping med dette å gjere? I verdsparken vil me planlegge og sikre gjennomføring av vedlikehald og skilting av turvegar, samt vere pådrivar og støtte for auka marknadsføring, utvikling og bruk av vårt vakre vestnorske landskap. Slik ser me føre oss at verdiskaping vert knytt til vandring. Dette er noko me ser fram til å jobbe vidare med i åra som kjem.

Gjennom prosjektleiinga i verdsarvparken har me opplevd godt samarbeid med friviljuge lag og turlag, samt representantar for grunneigarar, næringsverksemder og verneområdeforvaltning. Dette er, og vil vere, viktig for vårt vidare arbeid med vandring og verdiskaping. Me har spanande ting på gang!. Takk til alle som har samarbeida med oss so langt, me tek gjerne i mot innspel og tilbakemeldingar på jobben me gjer/bør gjere. Når me ikkje er ute og spring på toppane, eller jobbar i skog og mark kan du finne oss i Heradshuset, 1.etasje – fyrste dør til høgre. Velkommen skal du vera til å slå av ein prat!

Biletet er teke ved Sinjarheim i Aurlandsdalen.

Biletet er teke ved Sinjarheim i Aurlandsdalen.

Gaute Gneis i Lærdal!

Stiftinga Geirangerfjord Verdsarv har gjeve boka «Gaute gneis får eit oppdrag» i gåve til skular og barnehagar i verdsarvkommunane. Ordførar i Lærdal saman med kommunalsjef for oppvekst, var på besøk og delte ut boka til skulane og barnehagane i Lærdal. Dei sender helsing og takk attende til oss :) 

«Gaute gneis får eit oppdrag» er ei bok om fantasiriket Fjordheimen, der det bur merkelege skapningar som eigentleg er bergartar, mineral, elver og isbrear.
Fjordheimen er og namnet på  barneformidlingsprosjektet til Stiftinga Geirangerfjord Verdsarv. Dette er eit prosjekt som tek sikte på å fortelja kvifor det er viktig å ta vare på verdsarven vår – Vestnorsk fjordlandskap. 

Me takkar for helsinga - og vonar de vil finne boka spanande og lærerik!
 

Vellykka teknisk prøvetur for D/S Stavenes

Ein historisk dag for D/S “Stavenes” og Veteranskibslaget Stavenes!

For første gang sidan “Stavenes” for 63 år sidan vart bygd om frå damp til motordrift, 25 lange år etter at båten vart henta heim frå England for restaurering og etter å ha brukt over 20 mill kroner gjekk “Stavenes” teknisk prøvetur på Byfjorden torsdag 15.desember.

Alt gjekk over all forventning, og alt fungerte godt - både maskin og styring.

Etter denne milepælen gjenstår noko stålarbeid før innreiing av salongar og lugarar kan ta til.

På bilete møter D/S “Stavenes” expressbåten M/S “Njord”, som om somrane er å sjå i turistruta Bergen - Flåm.

Skipper på prøveturen til “Stavenes”, Atle Raubotn, har i fleire år vore skippar på “Njord”.

Møte mellom D/S Stavenes og Njord 

Møte mellom D/S Stavenes og Njord 

Gladmelding frå Flåm skule!

Overraskande gåve frå stiftinga Geirangerfjorden Verdensarv

Du hugsar vel Gaute Gneis, Kari Kvarts, Gloria Glimmer og alle dei andre venene vi vart kjende med i Fjordheimen? Du hugsar sikkert den spanande boka "Gaute Gneis får eit oppdrag" som seinare vart til teater hjå oss? Tenk vi har fått som gåve fleire bøker om Gaute Gneis!

Boka om Gaute Gneis er skriven av Merete Løvoll Rønneberg og illustrert av Berit Barlaup - ei bok som fenga både elevar og tilsette frå første stund. Vi levde oss inn i Fjordheimen og møte med dei ulike som levde der. Det enda med at vi vart meir eller mindre "steingalne" alle som ein. Og alt vi lærte - du vil ikkje tru det, nesten. Dette måtte bli manus til årets teater i 2014. Vi var til og med så heldige at forfattar Merete tok turen til Flåm. Ho hadde med seg Gaute Gneis-sakkosekkar som gåve - til stor glede for elevane. Merete likte teateret så godt at ho var med oss på to førestillingar.

Heilt overraskande dukka det her om dagen opp fleire bøker om Gaute Gneis som gåve til oss på Flåm skule. Tusen takk til stiftinga Geirangerfjorden verdensarv for den flotte gåva!

Bak på boka om Gaute og venene hans står det at dette er den første boka om fantasiriket Fjordheimen, som eigentleg er det same som verdsarvområdet Vestnorsk Fjordlandskap og som også vi er ein del av i vår kommune. Merete lova at vi skulle få høyre meir om folket i Fjordheimen, og at forfattarplanane om bok nummer to alt var begynt å forme seg. Vi gledar oss!

Heisann og hoppsann, og fallerallera!

Utsikt frå Skulenosi (foto:Bengt Erlend Skjerdal)

Utsikt frå Skulenosi (foto:Bengt Erlend Skjerdal)

No har hausten vippa over til vinter og da nærma seg JUL (!!) med stormsteg. Vinter og førjulstid kan vere fint, men november er for det meste ganske mørk og trist, og gjer at mange av oss mimrar attende til fine turar på lyse sommarkveldar og til dei vakre haustfargane i fjellet.

Me inviterer difor til førjulskonkurranse!

Er du litt som oss, som likar å vandre i naturen og ta bilete? Har du mange fine turbilete i albumet ditt? Del ditt finaste turminne på Instagram eller Facebook slik at andre kan få sjå og nyte ditt finaste blinkskot. Bruk emneknaggane  #vandringogverdiskaping , #nærøyfjordenverdsarvpark og/eller #naroyfjordenworldheritagepark innan 19.desember.

Dei 3 finaste minna vert premiert med ei lita julegåve frå verdsarvparken!

Til Verdsarvparken sine partnarar, stiftarar og andre samarbeidspartar

Verdsarvparken sin årlege handlings- og tiltaksplan er eit resultat av ein prosess som involverer partnarane, stiftarane  (kommunane og fylkeskommunen) parken sitt arbeidsutval og styre samt tilsette i parkorganisasjonen. 

Gjennom dette arbeidet konkretiserer parkorg./ parksamarbeidetprioriterte tiltak og handlingar i samsvar med dei langsiktige og overordna satsingsområda slik dei er omtalt i Parkplanen:

 -SKAPE NÆRING OG KULTUR.

- TA VARE PÅ NATURARV OG MILJØ.

- TA VARE PÅ KULTURARV.

I samband med utarbeiding av Handlingsplanen for 2017 ber vi no om innspel på satsingar, prosjekt, tiltak, aktivitetar/ arrangement mv. for gjennomføring komande år. 

Nytt vedlagt skjema ved innsending til anten: Nærøyfjorden Verdsarvpark, Helabrotet 2A, 5745 Aurland eller post@naroyfjorden.no

Her finn du skjema og retningslinger:

Innspel til handlingsplan

Retningslinjer handlingsplan

Frist for innsending er sett til fredag 2. desember 2016. 

Utkast til handlingsplan vert vidare lagt fram for arbeidsutvalet til drøfting/ uttale den 15. desember. Endeleg handsaming i Parkstyret den 6. januar 2017. Ved evt. spørsmål  ta gjerne kontakt med ein av oss i Parkorganisasjonen. 

Sjå òg gjerne innom heimesidene våre:  http://www.naroyfjorden.no/styringsdokument/ kor de og finn nærare omtale av både Parkplanen og Handlingsplanen. 

 

 

Kurs i søknadsskriving

Skal du søkje om tilskot til kulturminne i verdsarvområdet i Nærøyfjorden? Fylkeskommunen og Nærøyfjorden Verdsarvpark hjelper deg med søknaden 24. november.

Kvart år fordeler Sogn og Fjordane fylkeskommune tilskot til istandsetjing av kulturminne i verdsarvområdet Vestnorsk fjordlandskap – delområde Nærøyfjorden. Fristen for å sende søknad om tilskot er 1. desember 2016. Du finn meir informasjon om tilskotsordninga her.

Todelt kurs

Kurset i søknadsskriving vert på Heradshuset i Aurland 24. november kl. 18.00.

Del 1.    Velkommen v/verdsarvparken

  • Gjennomgangav tilskotsordninga Tilskot til verdsarven – v/Arlen Bidne, Sogn og Fjordane fylkeskommune
  • Informasjon om andre tilskotsordningar til restaurering – v/Gry Mørk, Nærøyfjorden Verdsarvpark

Del 2.    Arbeid med eigen søknad

  • Oppretting av brukarkonto på regionalforvaltning.no
  • Skriving av søknad

Ta med pc for å arbeide med søknaden. Det er òg lurt å ha med kostnadsoverslag frå utøvande handverkar på kva omsøkt tiltak vil koste, slik at du kan bruke det som grunnlag for søknaden. Foto av kulturminnet og skadane som skal utbetrast er også lurt å ha med.

Meld deg på til arlen.synnove.bidne@sfj.no innan 22. november 2016. 

For meir informasjon

Arlen Synnøve Bidne
arlen.synnove.bidne@sfj.no
415 30 934

Det er røyk i skorsteinen!

Fyr på kjelen - ein merkedag

I førre veke vart det  fyrt opp i kjelen på D/S "Stavenes" og det skulle fyrast kontinuerlig eit heilt døgn, slik at det kunne bli damptrykk nok til at maskina kunne køyrast.

No har kjelekontrollen vore ombord og godkjent dampkjele og røyranlegg utan anmerkningar under damptrykk. Me gratulerer "Stavenes" med ein slik flott merkedag! 

Du kan lese meir om "Stavenes" på  nettsida http://www.ds-stavenes.no   og på facebook https://www.facebook.com/DsStavenes

 

"Stavenes" anno 1904.

"Stavenes" anno 1904.

Søknadsfristar for å søkja midlar om restaurering!

Viktige søknadsfristar for å søkje midlar om restaurering nærmar seg: Norsk Kulturarv - 15. oktober, Norsk Kulturminnefond - 01. november, Tilskot til kulturminne på Verdsarvlista - 01. desember.

Om du treng hjelp til søknadsprosessen, kan du kontakte Gry i Verdsarvparken: e-post: gry@verdsarvparken.no , eller  tlf: +47 95141438. Sjå meir: http://www.kulturarv.no/aksjoner/ta-et-tak-aksjonen    

ta-i-et-tak-norsk-kulturarv.jpg

Nordisk verdsarvorganisasjon stifta på Thingvellir

Fredag 23. september møttest dei fem nordiske verdsarvorganisasjonane på Thingvellir på Island, og etablerte ein felles nordisk organisasjon. Dei nordiske verdsarvstadane, til saman 40 stadar, får med dette ein felles organisasjon som m.a. skal arbeide med fagleg utveksling og erfaringsarenaer.


To representantar frå kvart land samla på Thingvellir. (foto:Trond Taugbøl)

To representantar frå kvart land samla på Thingvellir. (foto:Trond Taugbøl)

«Verdensarvlista består nå av 1052 steder i 165 land. Både hvert sted og hvert land trenger å samarbeide med andre om hvordan vi skal ta vare på denne arven på beste måte. Vi har gjennom flere tiår hatt et samarbeid i Norden, bl.a. gjennom en årlig nordisk verdensarvkonferanse, og både stedene og de statlige representantene har sett at dette samarbeidet er svært nyttig. Gjennom en felles organisasjon kan vi få til et mer planmessig samarbeid, og bygge opp en felles kunnskap om hvilke utfordringer det enkelte sted trenger jobbe med framover. For Norge er dette viktig, både fordi vi har kunnskap å bidra med og fordi vi trenger å lære fra de øvrige nordiske stedene.» seier organisasjonen sin første styreleiar, John A. Bryde fra Norge.

Nordic World Heritage Association skal bistå og støtte implementeringa av UNESCO sin verdsarvkonvensjon i dei nordiske landa, gjennom å stimulere til samarbeid, lokalsamfunna si deltaking, fagleg utveksling og erfaringsarenaer. Foreninga sitt føremål er knytt til UNESCO sin strategi som omfattar truverdigheit, bevaring, kapasitetsbygging, kommunikasjon og lokalsamfunn. 

Les om våre partnarar